Historické dokumenty ČSAD

Historické dokumenty ČSAD
23.09.2022 13:36:24Poskytnuté informace
Historické dokumenty ČSAD

Žádost:
„V rámci mého bádání se ukázala jako jedna z klíčových osob XXXXX, provdaná XXXXX (dále jen zaměstnankyně), která měla být údajně zaměstnána v Československé státní automobilové dopravě (dříve Československá automobilová doprava; dále jen ČSAD) Praha. Jelikož byl ČSAD národní, později státní podnik, vyhodnotil jsem jako nejpravděpodobnější, že dokumentaci ohledně ČSAD budete mít ve svých fondech právě Vy, jakožto Ministerstvo dopravy. Rád bych Vás tedy touto cestou požádal o sdělení, zda evidujete dokumentaci spjatou s ČSAD a pokud ano, zda se v ní vyskytují údaje o výše uvedené zaměstnankyni, tohoto podniku. V případě, že ve své správě nemáte k dispozici tyto dokumenty, žádám Vás o zaslání potvrzení ve smyslu předchozí věty a případně doporučení, na který archiv bych se mohl obrátit.“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a sděluje Vám následující.
 
Státní podnik ČSAD KNV Praha fungoval jako státní podnik s centralizovanou strukturou do roku 1990. Ke dni 01.01.1991 byl tento stání podnik rozdělen do 22 samostatných podniků. V souladu se zákonnými předpisy mělo být v rámci této transformace provedeno skartační řízení, ve kterém byly posouzeny všechny personální dokumenty  a ty, jímž uplynula zákonná skartační lhůta, byly skartovány (zničeny) s výjimkou významných statutárních osob podniku. Vykonáním skartačního řízení podle územní příslušnosti byl Státní oblastní archiv v Praze.
 
Personální „živé“ dokumenty určeného původce (tj. státního podniku ČSAD), kterým ještě neuplynula zákonná skartační lhůta, měly být převedeny na jeho právního nástupce, nástupnického zřizovatele nebo na toho, na něhož přešla působnost zaniklého určeného původce. V tomto případě na jednotlivé transformované a později privatizované podniky vyčleněné z bývalého státního podniku ČSAD.
 
Jejich zakladatelem bylo v souladu s tehdejšími právními normami Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, jehož působnost přešla od 01.07.1996 na Ministerstvo financí. Ale funkcí zakladatele bylo od 01.01.1993 pověřeno Ministerstvo dopravy (od 01.11.1996 pod názvem Ministerstvo dopravy a spojů). Proto Ministerstvo dopravy spravovalo pouze dokumenty vyplývající z této zakladatelské úlohy, nikoliv původní personálie, které měly být dle § 68 písm. (3) zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů převedeny do správy transformovaných privatizovaných nástupnických podniků, popř. jejich konkurzních správců. V praxi někdy byly spisy osobně předány příslušnému zaměstnanci proti podpisu. Pouze v případě, že by neexistoval žádný právní nástupce, byly personálie zrušených podniků a organizací z rezortu dopravy převáděny do správního archivu Ministerstva dopravy, ale to nebyl případ transformovaného státního podniku KNV ČSAD.
 
Proto Vám doporučujeme obrátit se na Státní oblastní archiv v Praze (adresa: Archivní 4/2257, Praha 4, PSČ 149 00; tel.:974 847 358, 974 847 269 (badatelna), e-mail:                                               e-podatelna@soapraha.cz; Identifikátor datové schránky: k28aiwy).
 
Přesný link na fond ČSAD ve Státním oblastním archivu v Praze: https://portal.nacr.cz/aron/apu/98b57bff-e420-4c78-9a65-fdd3e570ceae
Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že nahlížení do archivních souborů není realizováno postupy a procesy podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale speciálním právním předpisem, které představuje zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který obsahuje úplná procesní pravidla pro zpřístupňování a nahlížení do archiválií (srv. § 34 a následující zákona 499/2004 Sb. a vyhláška 645/2004 Sb.) a je tak vůči zákonu 106/1999 Sb. v pozici „lex specialis“, jak uvádí i odborná literatura (srv. Furek A., Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím, Linde Praha 2012).“
 
Informace byla poskytnuta 15.09.2022
 

Zpět na výpis článků