Informace o studii proveditelnosti VRT

Informace o studii proveditelnosti VRT
1.      Kdy byla zadána.
2.      Komu byla zadána.
3.      Kopii zadání, co má studie řešit.
4.      Jméno odpovědného pracovníka MD ČR, který je zodpovědný za trvání na zachování koridoru VRT v 3. aktualizaci ZÚR SK…“.
Věcně příslušný Odbor infrastruktury a územního plánu Vám k Vaší žádosti sděluje následující informace.
Ad 1. Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2017 (nová trasa Praha – Beroun/Hořovice) byla zadána v roce 2017.
Ad 2. Zhotovitelem byla firma SUDOP PRAHA a.s.
Ad 4. Ministerstvo dopravy zajišťuje přípravu sledovaných záměrů na základě schválených
a projednaných podkladů a materiálů z Centrální komise Ministerstva dopravy. Koridory územních rezerv krajských územně plánovacích dokumentací schvaluje zastupitelstvo příslušného kraje. Koridor pro vysokorychlostní trať je vymezen v Politice územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje jej zpřesňují.
Ad 3. Ministerstvo dopravy studii nezadávalo, požadovaný materiál nemá k dispozici a žádný právní předpis mu neukládá jím disponovat. Zadavatelem studie je Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen „SŽDC“). SŽDC je vzhledem k uvedeným skutečnostem věcně příslušná ke třetímu bodu Vaší žádosti a zároveň je z hlediska InfZ samostatným povinným subjektem a proto Vám doporučujeme obrátit se s Vaším požadavkem přímo tam (https://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/postup-pri-podani-zadosti-o-informace-dle-z-1061999-sb).
 
 

Položek celkem: 0