Informace týkající se přístupu do registru silničních vozidel a centrálního registru řidičů

Informace týkající se přístupu do registru silničních vozidel a centrálního registru řidičů

Žádost:

1.    Jaké státní orgány, územní samosprávné celky či jejich orgány a další veřejné instituce, popř.
i jiné právnické či fyzické osoby mají přístup do registru silničních vozidel (tj. zejména mají přímý přístup k údajům zde obsaženým, mohou žádat o sdělení údajů, či mohou žádat o výpis)?

2.    Za jakých podmínek a v jakém rozsahu mají dané subjekty přístup do registru silničních vozidel?

3.    Jaké státní orgány, územní samosprávné celky či jejich orgány a další veřejné instituce, popř.
i jiné právnické či fyzické osoby mají přístup do centrálního registru řidičů (tj. zejména mají přímý přístup k údajům zde obsaženým, mohou žádat o sdělení údajů, či mohou žádat o výpis)?

4.    Za jakých podmínek a v jakém rozsahu mají dané subjekty přístup do centrálního registru řidičů?

5.    Jaké státní orgány, územní samosprávné celky či jejich orgány a další veřejné instituce, popř.
i jiné právnické či fyzické osoby mají přístup do registru řidičů vedeném obecním úřadem obce
s rozšířenou působností (tj. zejména mají přímý přístup k údajům zde obsaženým, mohou žádat o sdělení údajů, či mohou žádat o výpis)?

6.            Za jakých podmínek a v jakém rozsahu mají dané subjekty přístup do registru řidičů vedeném obecním úřadem obce s rozšířenou působností?

 

Odpověď:

Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušné Odbor provozu silničních vozidel a Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytují následující informace.

 

                Ad 1. a 2. Osoby a subjekty s přístupem do registru silničních vozidel (dále jen „RSV“), podmínky tohoto přístupu a příslušné zákonné zmocnění daných subjektů a osob (v platném znění), umožňující poskytování údajů v RSV uvedených:

- fyzická nebo právnická osoba, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu
- § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“),

- obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 5 odst. 1, § 5 odst. 4 písm. b), § 80 odst. 4, § 80 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., § 34c odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb.,

- krajský úřad  - § 5 odst. 4 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., § 34c odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1994 Sb.,

- obecní policie - § 5 odst. 4 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., § 11a odst. 1 písm. b) zákona

č. 553/1991 Sb.,

- Policie ČR a Vojenská policie - § 5 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.,

- Armáda ČR - § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb.,

- Celní správa ČR a provozovatel systému elektronického mýtného - § 5 odst. 5 písm. a) a d) zákona č. 56/2001 Sb., § 58 odst. 1 písm. n) zákona č. 17/2012 Sb.,

- Česká inspekce životního prostředí - § 5 odst. 5 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb.,

- Ministerstvo životního prostředí - § 5 odst. 5 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb.,

- Hasičský záchranný spor ČR - § 5 odst. 4 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb.,

- Ministerstvo spravedlnosti - § 13 odst. 7 a § 14c odst. 6 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb.,

- státní zástupce - § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1993 Sb.,

- soud - § 128 zákona č. 99/1963 Sb.,

- Finanční správa ČR - § 57 odst. 1 písm. a) a § 58 odst. 1 zákona č. 280/2009, § 18 odst. 1 písm.
g) zákona 456/2011 Sb.,

- Česká kancelář pojistitelů - § 15 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb.,

- Finanční analytický úřad - § 30 odst. 4 zákona 253/2008 Sb.,

- orgány sociálního zabezpečení - § 11 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.,

- Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí (tj. orgány pomoci v hmotné nouzi) - § 16 odst. 8 zákona č. 111/2006 Sb.,

- soudní exekutor - § 33 odst. 1 a § 33f zákona č. 120/2001 Sb.,

- insolvenční správce - § 43 zákona č. 182/2006 Sb.,

 

Orgánu veřejné moci jsou údaje z RSV poskytovány v rozsahu nezbytném pro výkon jeho působnosti dle ustanovení § 5 odst. 7 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb.

 

Ministerstvo dopravy dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb. zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů dle předpisu Evropské unie – Čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce a Čl. 4 směrnice EP a Rady 2011/82/EU
o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti provozu.

 

Ad 3. a  4. Předmět dotazů je upraven ustanoveními § 122 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“). V odst. 5 téhož ustanovení je uvedeno, že „Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Vojenská policie, obecní policie, soudy, státní zastupitelství
a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.“

 

Ad 5.  a   6.  Předmět dotazů je upraven ustanoveními § 121 zákona č. 361/2000 Sb. Přístup do registru řidičů vedeného obecním úřadem obce s rozšířenou působností výše uvedené orgány nemají, mohou však požádat o výdej dat z tohoto registru dle uvedeného ustanovení.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

 

Položek celkem: 0