Informace vztahující se ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících drážní osobní doprav

Informace vztahující se ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících drážní osobní dopravou  
08.08.2022 12:16:05Poskytnuté informace
Informace vztahující se ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících drážní osobní dopravou
 
Žádost:
V obsáhlé žádosti požádal žadatel o poskytnutí informací vztahující se ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících drážní osobní dopravou

K následujícím dotazům byly žadateli informace poskytnuty.
 
U páru vlaků IC512/IC515 žádám o:
Kolikrát zástupce Ministerstva uvedené spoje kontroloval ve smyslu plnění Smlouvy za období její platnosti.
Pro období JŘ 2021/2022 byly v souladu s uzavřenou Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex1, Ex3-Ex7, R9-R12, R14B, R15-R17, R19, R20, R23 a R27 provedeny v těchto spojích dvě sčítací kampaně. Po dobu trvání těchto kampaní byla zjištěna obsazenost vyšší než 100% v 7 případech.
 
Žádám o informaci, s jakou frekvencí jsou jednotlivé linky v Závazku kontrolovány zástupci Ministerstva jakožto objednavatele.
Ministerstvo dopravy sděluje, že kontroly jsou prováděny namátkově a není stanovená žádná pevná frekvence.
 
Žádám o úhrnnou výši sankcí uložených dopravci RegioJet na lince R8 za období platnosti jízdního řádu 2020/2021.1. Lze-li, stručný rozklad, za co byly sankce uděleny.
Dopravce RegioJet a.s. zatím obdržel smluvní pokutu ve výši 198 810 Kč. Po dokončení procesu upřesnění některých nejasností s dopravcem může dojít k uložení dalších smluvních pokut.
 
Dopravci RegioJet je dlouhodobě propláceno zvýhodněné jízdné i v tarifu Relax, přestože výměr MF č. 01/2022 výslovně stanovuje (str. 19, bod 5): „5. Zlevněné (zvláštní) jízdné platí v železniční osobní dopravě v rámci integrovaných veřejných služeb pouze ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem, a to s výjimkou bodu 10.1. této přílohy.“ Disponuje MDČR dokumentem vyčíslujícím výši kompenzací vyplacených za tuto tarifní třídu? A případně jak je možné, že 3 tarify s různým rozsahem služeb jsou souběžně stále stejným „nejnižším standardem“? Služba je navíc poskytována ve vozech vedených v příslušných železničních evidenčních matrikách jako A* (vůz první třídy).“
 
Rozdělení „tříd“ u společnosti RegioJet(Dále jen „RJ“): V roce 2013 společnost přišla s novým „tarifem“ – Standard (do té doby měla jen tarify Relax a Business, přičemž na Business se státem nařízené slevy pro 2. třídu od počátku nevztahovaly). Po vyhlášení tarifu Standard se Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) tedy společnosti dotázalo, jak mám tarify interpretovat, resp. který z nich je 2. třídou. MD bylo  vysvětleno, že společnost neprovozuje vozy 1. třídy, pouze vozy 2. třídy (a takto jsou také na vozové skříni označeny), přičemž oba tarify (Relax a Standard) jsou pouze obchodní nabídky dopravce postavené proti různým obchodním nabídkám konkurenčních dopravců – zejména pak IN Kartám a Včasným jízdenkám ČD, což jistě také byly různé programy uplatňované pod 2. vozovou třídou (a i nyní v podobě Vázaných jízdenek nadále jsou). Pak je samozřejmě nutné konstatovat, že např. u ČD, a.s. cestující dostává v rámci 2. vozové třídy také „různé služby“, což je zřejmé z porovnání Flexi / Flexi zlevněné / Vázané jízdenky / použití IN Karet.
Je zřejmé, že cestující (a zejména ti „nízkopříjmoví“, kterým stát garantuje slevy) se rozhodují zejména podle ceny, pokud jsou jinak základní parametry služby podobné (zejména nabídka spojení v průběhu dne, délka jízdní doby). Pokud by služby RJ byly příliš drahé (např. vlivem zahrnutí „bezplatných“ benefitů do ceny jízdného), používali by namísto RJ služeb jiných dopravců. Cena ale očividně konkurenceschopná je. To má pro MD zásadní význam, protože levné jízdné pro cestujícího automaticky znamená výhodu pro MD – tedy nižší částku ke kompenzaci ceny jízdenky. Proto MD od počátku kompenzací slev akceptuje tzv. komerční slevy z jízdného zavedené dopravci (výše zmíněné IN Karty, ale v případě dalších dopravců též časové jízdenky apod.), neboť se tímto snižuje základna pro dopočet kompenzace. Z pohledu vynakládání prostředků státního rozpočtu je takovýto postup hospodárný.
Technické označení vozu nebo uspořádání sedaček není z hlediska obchodní politiky a zákaznického přístupu relevantní. Při podobné logice by nemohly být slevy uplatňovány například ve vlacích Pendolino, kde uspořádání první třídy a druhé třídy je totožné. Stejně tak řada vozidel jiných dopravců má u první třídy oddílové uspořádání po šesti sedadlech a naopak druhá třída je ve velkoprostorových vozech. A v neposlední řadě je potřeba uvést, že v případě ČD se lze setkat i s vlaky (ať už řazenými pravidelně, nebo s náhradními vozy), kde (modernizované) vozy druhé třídy poskytují výrazně vyšší komfort než (staré) vozy první třídy. Technické označení nebo stavba vozu skutečně nejsou pro posouzení kategorie služby směrodatné
Data o podílech jízdenek v rámci jednotlivých „tarifů“ společnosti RegioJet MD k dispozici nemá, kompenzace jsou vyčíslovány naším informačním systémem na základě záznamů o prodaných jízdenkách, které dopravci nahrávají v unifikovaném formátu (datová věta údaj o „tarifu“ neobsahuje).
Informace byly poskytnuty 18.07.2022
 
 
 Některé požadavky vyžadovaly další upřesnění. Poté, co žadatel žádost upřesnil, ke zbývajícím dotazům sdělujeme následující.
 
„2. U páru vlaků IC512/IC515 žádám o:
4. O sdělení, zda je v GVD 2021/2022 stále platný Článek 2, odstavec 2 bod výjimky b) Smlouvy s ČD a stav na další roky.“
K části týkající se aktuální platnosti článku č. 2, odst. 2, písm. b) Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex1, Ex3-Ex7, R9-R12, R14B, R15-R17, R19, R20, R23 a R27 uvádíme, že v aktuálně platném jízdním řádu byl na základě posouzení předmětný úsek vyčleněn ze sledování. Výjimka tak byla prodloužena.
O tom, zda bude výjimka prodloužena v dalším období, však ministerstvo ještě nejednalo a tedy ani nerozhodlo.
„3. Jaký dokument je míněn v Článku 2 odstavec 2 souvětím. „… (součástí) podkladů této smlouvy nebo disponibilních frekvenčních dat, jsou-li již k dispozici, v konkrétním vlaku důvodně předpokládat.” a žádám o jeho poskytnutí.
2. Jakýkoli dokument aspoň přibližně kvalifikující množství cestujících a vlaků za období platnosti jízdního řádu 2018/2019 a/nebo 2021/2022, u nichž by bez aktivace výjimky dle Článku 2 odstavce 2 došlo k porušení smlouvy.“
 
K tomuto bodu uvádíme, že stěžejním dokumentem pro rozhodování jsou ze strany našeho úřadu zejména frekvenční průzkumy dopravce České dráhy, a.s.
Informace byly poskytnuty 02.08.2022
 
 
 
 

Zpět na výpis článků