Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÍ ČINY Rok 2019 (1.pololetí)

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÍ ČINY Rok 2019 (1.pololetí)
18.06.2020 13:14:23Poskytnuté informace
Žádost:
Z veřejně dostupných Informací o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÍ ČINY Rok 2019 (1.pololetí)1 zveřejněných Ministerstvem dopravy vyplývá následující:
- v 1. pololetí roku 2019 došlo k2:
(a)  2 jednáním, která jsou evidovány v kompletním přehledu jednání jako ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky - při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, ve smyslu § 274 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb.;
(b)  4 jednáním, která jsou evidovány v kompletním přehledu jednání jako obecné ohrožení - z nedbalosti, porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce pachatele nebo uložené mu podle zákona ve smyslu § 273 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb.;
(c)  žádnému jednání, které by bylo evidováno v kompletním přehledu jednání jako obecné ohrožení - z nedbalosti, s následkem těžké újmy na zdraví ve smyslu § 273 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb.;
(d) žádnému jednání, které by bylo evidováno v kompletním přehledu jednání jako obecné ohrožení - z nedbalosti, porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, s následkem těžké újmy na zdraví ve smyslu § 273 odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb.
V souvislosti s uvedeným si Vás tímto dovoluji ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se řízení o shora uvedených jednáních, případně i dalších jednání za rok 2019, které by, v rozsahu výše uvedených trestných činů (§ 274 odst. 2 písm. b), § 273 odst. 2 písm. b), § 273 odst. 2 písm. a) a § 273 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku), byly do registru řidičů příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností zadány až následně po vyhotovení uvedené statistiky:
-     označení soudu, u kterého je nebo bylo konkrétní řízení vedeno;
-     spisové značky, pod kterou je nebo bylo konkrétní řízení vedeno;
-     případně o sdělení, zda u některého z výše uvedených jednání došlo k vyřízení věci odklonem (tj. alternativou ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení), odložením věci, zastavením trestního stíhání nebo jiným způsobem odlišným od vyřízení věci v hlavním líčení.…“
 
Odpověď:
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám tímto v příloze poskytuji požadované informace.
 
Požadovaná data byla vygenerována ze systému Centrálního registru řidičů, tj. vycházelo se pouze ze záznamů zde vedených. Údaje do registru řidičů  zaznamenávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvo dopravy není schopno ovlivnit přesnost záznamů.
 
Závěrem uvádíme, že ve dvou případech u jednání podle § 273 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb. bylo, podle záznamů v centrálním registru řidičů, řešeno způsobem odlišným od vyřízení ve věci v hlavním líčení. Jedná se o tyto případy:
  • poř. č. 4 – Okresní státní zastupitelství Benešov – ZT 86/2019 – nabytí právní moci dne 19.07.2019
  • poř. č. 5 – Okresní státní zastupitelství Benešov – ZT 94/2019 – nabytí právní moci dne 09.07.2019
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).


 
 
 
 

Zpět na výpis článků