Jednoletá platnost časového poplatku

Jednoletá platnost časového poplatku
K Vašim dotazům Vám v souvislosti s počítáním doby úhrady časového poplatku na jeden rok sděluji následující informace.
 
Nejdříve konkrétní příklad, jak poplatky fungují. Uhradí-li řidič časový poplatek dne 3. 2. 2020 a zároveň bude chtít, aby již tento den mohl využívat zpoplatněné komunikace, potom uplyne doba jednoho roku 2. 2. 2021 v 23:59. Pro den 3. 2. 2021 již časový poplatek uhrazen není a řidič může být pokutován. (Je-li daný rok přestupný, pak má řidič tento jeden přestupný den k dobru.)
 
V řeči zákonů se počítání lhůt řeší takto. Dle ustanovení § 605 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce. Počátek plynutí doby jednoho roku je však dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, stanoven speciálně, a to tak, že jím může být již den provedení úhrady časového poplatku, případě den, který si řidič zvolí, avšak nesmí předcházet okamžiku provedení úhrady a  musí následovat nejpozději 3 měsíce po provedení úhrady. Doba uplyne dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, který připadá na skutečnost, od níž se doba počítá. To znamená, že doba uplyne dnem, který se neshoduje s jejím počátkem, ale již o den dříve, tj. dnem, kdy byla dovršena relevantní skutečnost. Toto ukazuje i konkrétní příklad uvedený výše.
 
 

Položek celkem: 0