Kontroly na letištích

Kontroly na letištích
10.05.2023 10:55:32Poskytnuté informace
Žádost:
„Dotaz č. 7: Kterým vnitrostátním právním předpisem se řídí postup a způsob provádění bezpečnostní kontroly na Letišti Praha a na ostatních vnitrostátních letištích?

Dotaz č. 8.: Která organizační složka státu tento právní předpis vydala, jakým způsobem byl tento předpis zveřejněn, a který orgán státu odpovídá za způsob provádění bezpečnostní kontroly na vnitrostátních letištích?

Dotaz č. 9: Jsou pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly na vnitrostátních letištích podrobeni osobnostním testům pro výkon této služby?

Dotaz č. 10: Z jakého důvodu jsou v České republice starší osoby (senioři) se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu považovány v letecké dopravě za rizikovější osoby než ostatní cestující a jsou takto diskriminovány v rozporu s Listinou základních práv EU, Článkem 25 - Práva starších osob a Smlouvou o fungování Evropské unie 2012/C 326/01, Článkem 10?

Dotaz č. 11: Vztahuje se na mou osobu - (senior) nar. 17.7.1946, se zdravotním postižením a omezenou schopností pohybu, zejména z důvodu úplné náhrady (TEP) levého kolenního kloubu - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006 ?

Dotaz č. 12: Pokud ano, jakým způsobem se mohu po elektronické rezervaci letenky, tzn. z klidu domova a již několik dnů před odletem, domáhat práv podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006PŘÍLOHY I, ve smyslu – Druhy pomoci spadající do působnosti řídících orgánů letiště, zejména: projít odbavením, včetně zavazadel, projít bezpečnostní kontrolou letiště, stihnout letecký přípoj v případě tranzitu, podle potřeby s pomocí v neveřejné i veřejně přístupné zóně letiště, uvnitř budov terminálů a mezi nimi? Jakým způsobem mohu své tělesné omezení prokázat?

Dotaz č. 13: Jakým způsobem transponovala Česká republika jako členský stát EU do vnitrostátních právních předpisů NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006 v článcích:
Článek 1 bod 1. Toto nařízení stanoví pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci.
Článek 1 bod 2. Toto nařízení se použije na osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které používají nebo mají v úmyslu použít služeb obchodní letecké dopravy pro cestující, při odletu z letiště, tranzitu přes letiště nebo příletu na letiště, pokud se toto letiště nachází na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva.

Článek 13 - Zákaz vyloučení odpovědnosti

Povinnosti vůči osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace vyplývající z tohoto nařízení nelze omezit ani vyloučit.

Článek 14 - Subjekt odpovědný za prosazování a jeho úkoly

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty odpovědné za prosazování tohoto nařízení, pokud jde o odlety z letišť a přílety na letiště, která se nacházejí na jeho území. Tento subjekt nebo subjekty případně přijmou opatření potřebná k zabezpečení dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně souladu s normami kvality uvedenými v čl. 9 odst. 1. Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které určily.

2. Členské státy případně stanoví, že subjekt nebo subjekty odpovědné za prosazování a určené podle odstavce 1 rovněž zajišťují náležité provádění článku 8, včetně ustanovení o poplatcích s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži. K tomuto účelu mohou určit i jiný subjekt.
Článek 15 - Stížnosti

1. Osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace, která má za to, že toto nařízení bylo porušeno, může na tuto skutečnost upozornit řídící orgán letiště nebo případně dotyčného leteckého dopravce.

2. Pokud osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace nemůže dosáhnout tímto způsobem nápravy, může podat stížnosti v souvislosti s údajným porušením tohoto nařízení subjektu nebo subjektům určeným podle čl. 14 odst. 1 nebo jakémukoli jinému příslušnému orgánu určenému členským státem.

3. Subjekt v jednom členském státu, který obdrží stížnost ve věci spadající do působnosti určeného subjektu jiného členského státu, postoupí stížnost subjektu tohoto jiného členského státu.

4. Členské státy přijmou opatření k informování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace o jejich právech podle tohoto nařízení a o možnosti podat stížnost tomuto určenému subjektu nebo subjektům.

Článek 16 - Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně ji informují o všech následných změnách.

Článek 17 - Zpráva

Do 1. ledna 2010 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování a výsledcích tohoto nařízení. Ke zprávě se v případě potřeby připojí návrhy právních předpisů, kterými se ustanovení tohoto nařízení podrobně provádí nebo revidují.

Článek 18 - Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se s účinkem od 26. července 2008, s výjimkou článků 3 a 4, které se použijí s účinkem od 26. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Body 1 až 6 obsahovaly doprovodný popis k problematice. Ministerstvo dopravy prověřilo Vaši žádost. Je na místě uvést, že některé dotazy nesměřují k poskytnutí dokumentů ve smyslu informačního zákona, ale k právnímu poradenství. Nicméně v těchto případech se ministerstvo rozhodlo odpovědět Vám ve smyslu zásady dobré správy nad rámec povinnosti InfZ) a k jednotlivým otázkám sděluje následující.

Odpověď:

Odpověď na dotaz č. 7:
Vnitrostátní právní předpis, kterým se řídí postup provádění bezpečnostní kontroly, je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovením § 85d, hlavy I, Ochrana civilního letectví před protiprávními činy.

Odpověď na dotaz č. 8:
V České republice zákony vydává Parlament České republiky, který se skládá ze dvou komor: Poslanecké sněmovny a Senátu. Zákon musí projít oběma komorami, být podepsán prezidentem republiky a být publikován ve Sbírce zákonů, aby se stal účinným právním předpisem.
V České republice jsou zákony zveřejňovány ve Sbírce zákonů. Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává, zajišťuje její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra.
Kontrolní činnost v souvislosti dodržováním předpisů a pravidel v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy vykonává Úřad pro civilní letectví.

Odpověď na dotaz č. 9:
V souladu s částí 11 přílohy k nařízení Komise (EU) č. 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, jsou na pracovníky bezpečnostní kontroly kladeny vysoké nároky. Osoby, které jsou přijímány za účelem provádění bezpečnostních kontrol, musí mít duševní a fyzické schopnosti a dovednosti potřebné pro účinné plnění přidělených úkolů a musí být o povaze těchto požadavků informovány na začátku přijímacího řízení. Tyto schopnosti a dovednosti se posoudí v průběhu přijímacího řízení a před skončením případné zkušební doby. Pracovníci absolvují odbornou přípravu, jejíž součástí je rovněž školení, jak ve kterých situacích postupovat a vyhodnocovat rizika. Záznamy z přijímacího řízení, včetně výsledků hodnoticích testů, stejně tak záznamy o absolvované odborné přípravě, včetně aktualizačního školení, jsou uchovávány po dobu trvání pracovní smlouvy.

Odpověď na dotaz č. 10:
Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se samozřejmě vztahuje i na leteckou dopravu. V rámci EU jsou práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace zaručena nařízením (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Toto nařízení jasně stanovuje rozsah asistence, kterou musí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace během cesty leteckou dopravou poskytnout provozovatel letiště a letecký dopravce, a to bez jakýchkoliv doplňujících poplatků. Osoba se zdravotním postižením nebo osoba se sníženou schopností pohybu a orientace má stejné možnosti využít leteckou dopravu jako kdokoliv jiný.
Osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou v žádném případě považovány v letecké dopravě za rizikovější osoby než ostatní cestující. Právě uvedené nařízení je důkazem toho, že v letecké dopravě rozhodně k žádné diskriminaci osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace nedochází.

Odpověď na dotaz č. 11:
Definice dle výše uvedeného nařízení jasně stanovuje, že: „osobou se zdravotním postižením“ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ se rozumí osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím. V souladu s uvedenou definicí se na Vás dané nařízení vztahuje.

Odpověď na dotaz č. 12:
Není nutné tělesné postižení prokazovat. Stačí při rezervaci letenky zadat žádost o asistenci pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (většinou označovanou jako PRM asistenci, zkratka z anglického Persons with Reduced Mobility). Pokud danou informaci nezadáte do rezervace, stále o ni můžete ještě požádat po příjezdu na letiště u přepážky odbavení (check – in). Vyškolený pracovník se poté o Vás postará během celého procesu odbavení, až po Vaše usazení v letadle.

Odpověď na dotaz č. 13:
Jelikož se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady, je tento evropský legislativní akt přímo aplikovatelný a závazný v celém rozsahu, tzn.:
  • nařízení je vnitrostátně aplikovatelné bez nutnosti přenesení či promítnutí svého obsahu do vnitrostátního předpisu (transpozice není přípustná);
  • nařízení má přímý účinek, tzn. jednotlivci se mohou dovolávat jeho plnění přímo před vnitrostátními aplikačními orgány (je schopno přímo založit subjektivní práva jednotlivců uplatnitelná před vnitrostátními soudy).
Subjekt odpovědný za prosazování a jeho úkoly
Článek 14 nařízení ukládá povinnost členskému státu určit subjekt, který je odpovědný za prosazování tohoto nařízení, rovněž si může cestující u tohoto subjektu stěžovat na porušení výše uvedeného nařízení. V ČR je tímto subjektem určen Úřad pro civilní letectví, který dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce podle uvedeného nařízení (ES) č. 1107/2006 a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností (§3, odst. 8 v zákoně č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že se stížnost týká asistence na letišti v ČR nebo směřuje-li proti leteckému dopravci se sídlem v ČR. Stížnost lze v tomto případě podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@caa.cz, datovou schránkou (ID DS: v8gaaz5) nebo zasláním stížnosti na adresu Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6.

Stížnost lze případně podat i ústně nebo telefonicky do protokolu.
Sankce dle čl. 16 nařízení (ES) č. 1107/2006 řeší rovněž zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně §93c „Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany práv cestujících v rámci provozování obchodní letecké dopravy“.

Informace byla poskytnuta 14.4.2023.

Zpět na výpis článků