Kopie nově vytvořených smluvních podmínek pro stavbu liniových staveb

Kopie nově vytvořených smluvních podmínek pro stavbu liniových staveb

Žádost:

„…zaslání kopie nově vytvořených smluvních podmínek pro stavbu liniových staveb, jenž se zakládají na Smluvních obchodních podmínkách FIDIC… Současně s tím prosím o poskytnutí všech navazujících dokumentů na nově připravené smluvní podmínky  ...“.

 

Odpověď:

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru strategie Vám předávám následující informace.

 

1.      Ministerstvo dopravy a organizace podřízené ministerstvu nevytváří smluvní obchodní podmínky FIDIC. FIDIC je mezinárodní federací národních asociací nezávislých konzultačních inženýrů. Česká republika má vazbu na FIDIC prostřednictvím České asociace konzultačních inženýrů (dále jen „CACE“), která byla založena v roce 1991. V roce 1992 byla CACE jako řádný člen přijata do FIDIC a v roce 1998 do Evropské federace konzultačních inženýrů (EFCA). Distribucí a prodejem smluvních obchodních podmínek FIDIC se v rámci ČR zabývá tedy CACE jako řádný člen FIDIC, tedy autor výše uvedených podmínek.

2.      Smluvní obchodní podmínky FIDIC jsou mezinárodním dokumentem, který nelze bez dalšího aplikovat v podmínkách České republiky a v podmínkách konkrétních investorů. Důvodů je několik, především se však jedná o následující důvody:

·         v případě veřejných zakázek je třeba vnímat skutečnost, že smluvní podmínky FIDIC jsou vytvořeny pro privátní sféru,

·         ve smluvních obchodních podmínkách FIDIC nejsou zapracovány požadavky vyžadované právní úpravou České republiky,

·         každý investor má specifické konkrétní požadavky na rozsah smluvních podmínek, konkrétně požaduje doplnění některých specifik souvisejících výhradně s daným oborem, typickým příkladem může být zkušební provoz dle zákona o drahách, či požadavky na výluky (omezení provozu) u investora SŽDC s.o.;

Z výše uvedených důvodů je nezbytné smluvní obchodní podmínky FIDIC doplnit tak, aby obsahovaly veškeré potřebné informace pro uchazeče o zakázku, jen tak je pak možné uchazečem ocenit veškeré požadavky investora tak, aby uchazeč o zakázku mohl podat nabídku s cenou, která zahrnuje vše.

V praxi to tedy funguje tak, že smluvní obchodní podmínky FIDIC jsou považovány za všeobecné obchodní podmínky a tyto všeobecné podmínky doplňuje každý investor v sektoru dopravy zvláštními obchodními podmínkami. Tyto zvláštní obchodní podmínky si připravuje každý investor sám. Ministerstvo poskytuje investorům součinnost a následně tyto zvláštní obchodní podmínky projedná ve spolupráci s konkrétním investorem se zástupci zhotovitelů. Finální znění zvláštních obchodních podmínek je následně schváleno centrální komisí Ministerstva dopravy a zveřejněno na webových stánkách příslušného investora.

3.      V současné době probíhá na Ministerstvu dopravy příprava zvláštních obchodních podmínek k Red Book SŽDC a ŘSD a k White Book ŘSD. Pravděpodobně tyto dokumenty máte ve Vaší žádosti na mysli. V tomto případě Vám však bohužel nemůžeme vyhovět, materiály, které nejsou ve finálním znění a nebyly schváleny a jejichž příprava nebyla rozhodnutím ukončena, není možné zveřejňovat. Nejedná se o neochotu ministerstva poskytnout Vám dané informace, nicméně v současných pracovních a neschválených verzích se mohou vyskytovat nedostatky, nedokonalosti i chyby, a proto v této fázi nelze výše uvedené dokumenty zveřejnit. Na podobné situace ostatně pamatuje i samotný InfZ prostřednictvím ustanovení § 11 odst. 1 písm. b), kde se uvádí, že povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci vzniklou při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, což platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Pojem rozhodnutí je přitom v těchto případech třeba chápat šířeji, tedy jako povinným subjektem dokončený schválený a uzavřený úkon či vydaný dokument ve smyslu dokončeného řešení otázky, k níž se vztahují dané podkladové informace.

4.      V současné době využívá vzorové knihy FIDIC pro zadávání veřejných zakázek v resortu dopravy SŽDC s.o. (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace), ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) a ŘVC (Ředitelství vodních cest České republiky). Z organizací řízených státem dále vzorové smluvní podmínky FIDIC využívají jednotlivá Povodí Labe, Moravy a Vltavy, ty však organizačně spadají pod Ministerstvo zemědělství.

5.      Jednotlivé smluvní obchodní podmínky FIDIC jsou včetně navazujících dokumentů zveřejněny na webových stránkách jednotlivých investorů. U SŽDC zde: https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/smluvni-podminky-fidic?inheritRedirect=true, u ŘSD zde: http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/ a u ŘVC zde: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/smluvni-dokumenty-fidic. Navazující dokumenty ke smluvním obchodním podmínkám jsou také zveřejněny na stránkách investorů, nicméně v některých případech se jedná o dokumenty, které jsou zpracovány pro každou konkrétní zakázku individuálně, zde je pak vhodné sledovat registr zakázek, popřípadě si tyto dokumenty vyžádat ke konkrétní zakázce u jednotlivých investorů. Pro Vaši informaci uvádím odkazy, kde je možno získat další potřebné informace, u SŽDC zde: https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy, u pozemních komunikací zde: www.pjpk.cz a u ŘVC zde: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni .

 

S ohledem na to, že všechny dokumenty související s FIDIC spravované Ministerstvem dopravy a vytvořené v resortu dopravy, které jsou schválené, popřípadě u nichž byla rozhodnutím dokončena příprava, jsou veřejně přístupné, nezasíláme Vám přílohou žádné Vámi požadované dokumenty. Dovolujeme si Vám však pro Vaši lepší orientaci přiložit přehled aplikace vzorových knih FIDIC v resortu dopravy a přehled vzorových knih FIDIC.

 

Položek celkem: 0