Koridor plánované VRT

Koridor plánované VRT
Žádost:
Vaše ministerstvo vzneslo v roce 2011 požadavek k PÚR ČR a ke Středočeskému kraji, aby do ZÚR SK byl zakreslen koridor plánované VRT Praha - Plzeň - západní hranice. Tento koridor VRT vede v obci Bavoryně zcela mimo stávající trať Praha -Beroun - Plzeň a blokuje již více jak 8 let veškeré pozemky o šíří 600 metrů v trase koridoru.
Na základě výše uvedeného se dle zákona č. 106/1999 Sb., obracím na Vás se žádostí o odpověď na tyto otázky:
1.   Bylo zadáno vypracování studie proveditelnosti VRT a v případě že ano, žádám v elektronické podobě kopii zadání.
2.   V současné době se zpracovává 3. Aktualizace ZÚR SK, ve které je stále zakreslen koridor VRT. Trvá Vaše ministerstvo na tom, aby i nadále byl koridor zanesen do nové 3. Aktualizace ZÚR SK.
3.         Jaký je předpoklad zahájení výstavby zcela nové VRT
 
Odpověď:
 
  1. Studie proveditelnosti na VRT Praha – Plzeň – západní hranice zadávána nebyla. Pro úsek Praha – Beroun je z hlediska posledního vývoje podstatné, že byla zpracována „Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2017 (nová trasa Praha – Beroun/Hořovice)“, na základě které byla ministerstvem schválena výstavba nové tratě v úseku Praha – Beroun.  V úseku Beroun – Hořovice se varianta v podobě nové tratě ukázala jako ekonomicky neobhajitelná, a proto ministerstvo vzneslo vůči příslušným krajům požadavek na vyjmutí ochrany této části tratě ze Zásad územního rozvoje. V tomto kontextu byly příslušné kraje v únoru letošního roku informovány.
 
  1. K návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ministerstvo uvedlo, že (zejména s ohledem na skutečnosti zmíněné pod bod bodem č. 1), není potřeba držet územní rezervu vysokorychlostní tratě v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje
    v úseku mezi Berounem a Plzní (viz příloha).
 
  1. Předpoklad zahájení výstavby nové tratě (max. rychlost 200 km/h) mezi Prahou a Berounem je dle studie proveditelnosti zvažován v roce 2028.    
 
 

Položek celkem: 0