Letecké služby

Letecké služby
25.03.2021 9:00:12Poskytnuté informace
Letecké služby
 
Žádost o poskytnutí:
 
a) elektronické kopie výše uvedené dohody s Jižní Koreou;
b) seznamu všech smluv, které uzavřelo MD s dalšími subjekty, které se týkaly budoucího leteckého provozu a rozvoje Letiště Václava Havla, které byly uzavřeny v období od 1.1 2017 do 31. 12. 2020.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy nejprve sdělilo žadateli následující vysvětlení k dané problematice
 
Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách byla podepsána 24. listopadu 2020 na Ministerstvu dopravy v Praze, za Českou republiku ji podepsal doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a za druhou stranu pan Kim Tae-Jin, velvyslanec Korejské republiky v České republice.

Dohoda po svém vstupu v platnost nahradí stávající dohodu z roku 1990. Primárním důvodem pro sjednání nové dohody byla její úprava v souladu s právem Evropské unie vložením tzv. unijních ustanovení (ta především umožňují všem leteckým dopravcům Evropské unie usazeným na území České republiky využívat tuto dvoustrannou dohodu), což je běžný postup již od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 ohledně všech bilaterálních dohod o leteckých službách/letecké dopravě.

Modernizována a upravena jsou i další ustanovení dohody, aby odpovídala současné situaci v civilním letectví (pozn.: není tím myšlena současná koronavirová krize, ale obecně stav počátku 21. století). Jedná se např. o ustanovení o předkládání letových řádů, kombinovaných službách apod.

Jedná se o běžnou dvoustrannou mezinárodní dohodu upravující leteckou dopravu, kterých má Česká republika sjednaných téměř 100, přičemž jejich modernizace či sjednávání nových je proces, který probíhá neustále. Hlavním účelem dohod je úprava vzájemných vztahů v oblasti letecké dopravy se zaměřením zejména na případný letecký provoz, ale i další formy spolupráce leteckých dopravců. Každopádně dohoda s Korejskou republikou ani jiné obdobné dohody neobsahují žádná konkrétní ustanovení o vytváření a rozvíjení hubů na jednotlivých letištích či další obdobnou konkretizaci komerčních činností. Obsahují geografické možnosti provozu na všechna letiště v daném státě, Letiště Václava Havla Praha není v tomto ohledu nijak zvýhodňováno, ani pokud jde např. o četnost provozovaných spojů. Dohody také neobsahují žádnou úpravu vztahů či závazky vůči dalšímu rozvoji infrastruktury letišť smluvních stran.

Pan náměstek Ing. Jan Sechter svým vyjádřením na 22. jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. prosince 2020 v rámci diskuse k bodu Z-8891 ohledně změny územního plánu na rozšíření letiště o paralelní dráhu reagoval na aktuální situaci, kdy došlo k velkému propadu letecké dopravy, což má za následek podstatné snížení konektivity České republiky. Letecké spojení s Korejskou republikou zajišťované dopravcem Korean Air (a do loňského roku také Českými aeroliniemi a.s.) patří mezi tradiční a aktuálně jediné přímé spojení s Východní Asií. Jeho trvalý útlum či dokonce ztráta by znamenaly velký úpadek pražského letiště, což by mělo negativní dopad nejen pro letiště samotné (stalo by se postupně „regionálním“, tj. bez přímého dálkového spojení), ale i pro celou Českou republiku (kde Korejská republika patří mezi největší investory). Po odeznění koronavirové krize by proto česká strana uvítala opětovný rozvoj vzájemného provozu mezi oběma zeměmi, jak zmínil pan náměstek, s cílem dosažení takové míry provozu, která bude přínosná pro obě strany. Sjednání nové dohody s Korejskou republikou přináší především právní jistotu pro takový provoz, investorům nových leteckých spojení umožňuje lépe plánovat, nicméně samo o sobě neznamená jakýkoli závazek vůči Letišti Václava Havla Praha či jinému letišti v České republice, protože konkrétní plány leteckých společností nejsou účelem těchto dohod.

Dále Vám k bodu a) Vaší žádosti  poskytujeme pro informaci podepsaný text nové letecké dohody s Korejskou republikou;

K bodu b) Vám zasíláme seznam smluv podepsaných ve vymezeném období: od 1. ledna 2017 byly uzavřeny další dohody s těmito zeměmi: Indonésie (20. ledna 2017), Mongolsko (25. května 2017), Kambodža (5. června 2018), Curaçao (30. listopadu 2018), Chile (11. prosince 2018), Omán (25. března 2019).

A dále seznam dohod, které v uvedeném období vstoupily v platnost, tj. prošly vnitrostátními schvalovacími procesy a byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv (dále „Sb. m. s.“), kde je možné je také vyhledat (viz: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz): Mauricius (6. února 2017, č. 24/2017 Sb. m. s.), Bahrajn (31. července 2017, č. 43/2017 Sb. m. s.), Etiopie (16. února 2018, č. 35/2020 Sb. m. s.), Mongolsko (21. února 2020, č. 10/2020 Sb. m. s.).
 
Informace byla poskytnuta 20. 1. 2021
 

 


Zpět na výpis článků