Mýtný systém, měřič rychlosti (radar)

Mýtný systém, měřič rychlosti (radar)
Mýtný systém, měřič rychlosti (radar)
  
Žádost:
Žadatel požádal o informace vztahující se k Systému elektronického mýtného, a to:
1a/ Co bude se stávajícím  a zaplaceným systémem.
1b/ Proč se nepokračovalo v jeho používání. Není nutné se stávajícím provozovatelem,
2 Jaké jsou důvody pro takovou výši mýtného, když vozidla registrovaná v ČR navíc hradí silniční daň.
3/Který právní předpis upravuje uvedený postup.(schvalování „radaru“)
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy úvodem opět upozornilo žadatele na skutečnost, že povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování právních stanovisek, výkladu právních předpisů, reakcí na polemiku. Zákon dává možnost úřadům takové dotazy zamítnout (dle InfZ). Nicméně v rámci vstřícnosti a dobré správy, vzhledem k tomu, že problematika mýtného je aktuální téma, poskytujeme Vám následující vysvětlení věcně příslušného odboru.
Ad 1a) Některé komponenty stávajícího Systému elektronického mýtného budou využity pro nový Systém elektronického mýtného, některé komponenty budou využity pro jiné dopravně-telematické aplikace a systémy (vysokorychlostní kontrolní vážení, proměnné dopravní značení, liniové řízení dopravy, kooperativní inteligentní dopravní systéme, meteostanice apod.) a také pro kontrolu úhrady časového poplatku ve spojení s jeho elektronizací od 1. 1. 2021. S nepotřebným majetkem bude dále nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Ad 1b) Výhodnost využití, resp. další provozování stávajícího Systému elektronického mýtného ukázalo zadávací řízení, kdy dodávka a provoz zcela nového Systému elektronického mýtného bylo nejlevnějším řešení.
Ad 2) Sazby mýtného jsou určeny na základě výpočtů, pro něž jsou pravidla uvedena jak v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho prováděcích předpisech, tak ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Jednoduše řečeno lze vybrat na mýtném tolik, kolik je do pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit mýtné, investováno (v rámci výstavby, údržby, oprav, rekonstrukcí), a to včetně prostředků na pořízení a provoz Systému elektronického mýtného.
K bodu 3), ve kterém požadujete sdělit, který právní předpis upravuje uvedený postup, Vám na základě vyjádření věcně příslušného Odboru pozemních komunikací sdělujeme, že uvedené schválení bylo vydáno na základě § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu dnešní praxe v rámci schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nepodléhá měřič úsekové rychlosti schválení pro použití na pozemních komunikacích. Měřič úsekové rychlosti je možné používat na pozemních komunikacích bez schválení Ministerstva dopravy.
 
Informace byla poskytnuta 22. 8. 2019

Položek celkem: 0