Náhrada škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018

Náhrada škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018
Náhrada škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018

Žádost:
Žadatel požádal o informace:
„ o počtu každoročně uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapřičiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávných celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejich přiznané a uhrazené výše.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. dále žádáme o poskytnutí informace o počtu žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství. Současně požadujeme ve stejném členění uvést a vyčíslit nároky, o nichž soudy rozhodly ve prospěch žalobců, a spolu s tím uvést, kolik neúspěšných žalobců podalo proti rozsudkům odvolání. Konečně požadujeme ve stejném členění uvést a vyčíslit nároky, o nichž odvolací soudy rozhodly ve prospěch žalobců. Požadované informace, prosím, poskytněte v samostatném souboru v tabulkovém strojově čitelném formátu...“

Žadatel dále svou žádost redefinoval.

Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě vyjádření věcně příslušného Odboru právního žadateli poskytuje v přiložené tabulce informace v evidenční struktuře a ve formátu,  jak je ministerstvo vede. Jedná se o evidované žádosti o odškodnění Ministerstva dopravy, a to v anonymizované podobě a s hodnotami pro období let 2015 – 2018.
 
Příloha: tabulka evidence náhrady škod
 
Informace byla poskytnuta 11. 04. 2019
 

Položek celkem: 0