Náhrady škod, pokuty, sankce, regrese

Náhrady škod, pokuty, sankce, regrese
Náhrady škod, pokuty, sankce, regrese

Žádost: 
 Žadatel požádal o následující informace – cit.:
 
„1. Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.
3. Celkovou výši pokut a obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.
Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace.“
 
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru právního a Odboru financí a ekonomiky žádosti plně vyhovělo a požadované informace žadateli poskytuje v přiložené tabulce („Tabulka-finální.xls“).
 
Informace byla poskytnuta 20. 05. 2019
 

Položek celkem: 0