Nehody

Nehody
28.03.2023 13:09:00Poskytnuté informace
Žádost:
1) „Kolik dopravních nehod se stalo při přepravě nebezpečných věcí drážní dopravou dle řádu RID v letech 2017 – 2022? (za rok 2022 dosavadní statistiky, pokud nejsou ještě k dispozici data z celého roku).
2) Počet dopravních nehod s únikem nebezpečných látek při přepravě nebezpečných věcí dle řádu RID v letech 2017 – 2022?
3) Jaké byly příčiny dopravních nehod vozů přepravující nebezpečné věci dle řádu RID a výše vzniklých škod v letech 2017 – 2022?
4) Jaké nebezpečné látky při dopravních nehodách vozů dle řádu RID unikly v letech 2017 – 2022?“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo Váš dotaz a k jednotlivý otázkám sděluje požadované informace.
1) Ministerstvo dopravy obdrželo v souladu s 1.8.5 RID následující počet zpráv o nehodě:

Při přepravě nebezpečných věcí drážní dopravou dle řádu RID v roce 2017 – 1, 2018 – 0, 2019 – 1, 2020 - 2, 2021 – 3, 2022 – 1.

2) Jedná se o podmnožinu nehod uvedených v otázce č. 1:
2017 – 0, 2018 – 0, 2019 – 1, 2020 - 1, 2021 – 1, 2022 – 0.

3) V roce 2017 byly porušeny technologické postupy při obsluze cisterny, 2019 - prasklé těsnění pod středovým ventilem cisterny, 2020 - porušení technologických postupů při obsluze cisterny, 2021 – špatné zajištění vozu proti pohybu; porušení technologických postupů při posunu; provozní příčina – železniční provoz, 2022 – nedovolená jízda za návěstidlo s návěstí „Stůj“.
4) V letech 2017- 2022 unikly dle řádu RID nebezpečné látky:
2019 – UN 2312 FENOL ROZTAVENÝ
2020 – UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ
2021 – UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ

Oblast hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí je upravena v 1.8.5 RID. Dojde-li během nakládky, plnění, přepravy nebo vykládky nebezpečných věcí na území smluvního státu RID k závažné nehodě nebo mimořádné události, je nakládce, plnič, dopravce, vykládce, příjemce nebo popřípadě provozovatel železniční infrastruktury povinen zajistit, aby byla pro příslušný orgán dotyčného smluvního státu RID vypracována a předložena zpráva podle vzoru předepsaného v pododdíle 1.8.5.4, nejpozději jeden měsíc po této události (1.8.5.1 RID). Události, které podléhají povinnosti vypracování zprávy podle pododdílu 1.8.5.1, jsou definovány v 1.8.5.3 RID.

Předpis RID je dostupný:
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39124

Informace byla poskytnuta 27.2. 2023
 


Zpět na výpis článků