Nejmenší přípustná šířka jízdního pruhu

Nejmenší přípustná šířka jízdního pruhu
26.01.2022 9:46:06Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 5. 1. 2022  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Žádám tímto zdvořile o sdělení, jaká je nejmenší přípustná šířka jízdního pruhu, a to v případě jednosměrné komunikace, obousměrné komunikace a obousměrné komunikace o vícero pruzích v jednom směru (dálnice, městské obchvaty apod.), a případně v přímé souvislosti s maximální povolenou rychlostí (byť jen úsekově sníženou).“

Odpověď:

Předně uvádíme, že dotaz je položen příliš obecně. Na takto široce položenou otázku nelze jednoznačně odpovědět sdělením konkrétních parametrů. Nicméně technické normy, které takové parametry řeší v různých variantách a variacích dle typu komunikace, jsou dvě.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, zejména pak tabulka č. 3 - Skladební prvky šířkového uspořádání místních komunikací, na kterou je však nutno nahlížet v kontextu obecných zásad dopravního a dopravně technického řešení místních komunikací (čl. 4 a násl. této normy) a z toho vyplývající funkční skupiny. Norma je (se souhlasem ÚNMZ) zveřejněna např. zde.

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, kde se šířky pruhů odvíjí od návrhové kategorie silnice nebo dálnice (čl. 5 této normy), od níž se mj. odvíjí nejvyšší dovolená rychlost, kterou stejně jako u místních komunikací (na základě dalších stavebně technických parametrů) v podobě místní či přechodné úpravy provozu stanovuje příslušný správní orgán podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tato norma je dostupná např. v systému ČSN online. 

Informace byla poskytnuta 11. 1. 2022

 


Zpět na výpis článků