Nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla

Nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla
08.11.2019 12:40:39Poskytnuté informace
Nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla
Řidičské oprávnění skupiny B + E
  
Žádost:
Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě. Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo dopravy k vyřízení mé žádosti 'Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.'. Rád bych reagoval na Vaší odpověď , kde tedy citujete zakon : že mohu za návěsovou dodávku, která je do 3500 kg celkové hmotnosti a má tažné zařízení " točnici " na 6.910 kg. Připojit jen návěs o celkové hmotnosti 3,500 kg.  Proto Vás prosím o vysvětlení tohoto :
Skupina B+E :
Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje podle § 81 odst. 10 zákona o silničním provozu k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c). Po převedení do normálního jazyka to znamená následující. V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. Odkaz na odstavec 4 písmeno c) v cit. ustanovení je nutno chápat tak, že v případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.
 
Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o  traktory).Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy.
 
Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS). zdroj textu www.mdcr.cz
 
Odpověď:
Úvodem je nutné znovu vysvětlit, že na dotazy, které žadatel pokládá, se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Pokud chtějí žadatelé vysvětlit právní normy, pokud požadují jejich výklad, pak se nejedná o informaci ve smyslu tohoto zákona. Navzdory tomu se ministerstvo snažilo a stále snaží vyjít vstříc a namísto zamítnutí žádosti připravilo odpovědi. (Je vhodné podotknout, že bez ohledu na to, co žadatel míní poradenským týmem Otevřete, tak Ministerstvo dopravy smí při vyřizování žádostí postupovat pouze tak, jak mu ukládá zákon. A zákon takový poradenský tým nijak nedefinuje.)

Ministerstvo dopravy tedy nad rámec zákonných povinností a na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel a Odboru agend řidičů  poskytuje následující vysvětlení.

V části, týkající se řidičského oprávnění skupiny B+E byla předchozí odpověď pro žadatele zpracována v rámci citace zákona č. 361/2000 Sb., který je v současné době v platnosti.
 
Vyjádření k řidičskému oprávnění skupiny B+E, které přiložil ke svému dotazu, bylo zpracováno v období (r. 2006), kdy  v rámci rozsahu řidičského oprávnění skupiny B+E nebyla vymezena největší povolená hmotnost pro přípojné vozidlo, tak jak je tomu v současné době, tj. nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje  3 500 kg (znění současné platné právní úpravy je v účinnosti od data 19. 1. 2013). Pokud žadatel získal  řidičské oprávnění skupiny B+E před 19. 1. 2013, pak předmětné vyjádření je stále platné, tj. v případě složení vozidel do jízdní soupravy, je možné připojit za motorové vozidlo přípojné vozidlo bez omezení největší povolené hmotnosti. Pro úplnost sdělujeme, že hodnoty týkající se okamžité hmotnosti užité v předmětném vyjádření a vztahující se ke spojitelnosti vozidel z technického hlediska, jsou platné pro území České republiky, v ostatních státech může platit jiné pravidlo.
 
Pokud se jedná o vyjádření k teoretickému výpočtu maximální soupravy, který je uveden v závěru druhého odstavce současného podání,  tj. hmotnost soupravy  12 250 kg,  resp. 8 750 kg sdělujeme, že  uvedené podmínky spojování vozidel do jízdních souprav dle zmínění vyhlášky č. 341/2002 Sb.  jsou dle současné právní úpravy podle vyhlášky č. 209/2018 Sb. (vyhláška č. 341/2002 Sb. již byla zrušena). Nicméně principy jsou obdobné, avšak je třeba si uvědomit, že tyto podmínky pro spojování vozidel do jízdních souprav prezentují technické parametry vozidel, tj. to co lze technicky spojit a provozovat, tak, aby po technické stránce byla taková souprava v souladu s technickými podmínkami provozu, a tedy bezpečná. Tj. tímto předpisem jsou prezentovány požadavky na vozidla,  nikoliv na řidiče. Požadavky na řidiče resp. řidičské oprávnění je dáno zákonem č. 361/2000 Sb.,  tak jak již bylo výše uvedeno.
 
Informace byla poskytnuta 9. 10. 2019


Zpět na výpis článků