Nepovolená úprava registrační značky

Nepovolená úprava registrační značky

Dotaz: …poskytnutí informace, zda škrtnutý znak EU na registrační značce osobního vozidla (nezasahující mimo modré pole RZ, bez ovlivnění čitelnosti RZ) představuje vážnou závadu dle vyhlášky č. 302/2001 Sb. „0.1.3.3 – Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky registrační značky“, případně jinou závadu dle uvedené vyhlášky…

Opověď: Vaše žádost je žádostí o sdělení názoru na hodnocení technického stavu vozidla konkrétním kontrolním úkonem, a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor provozu silničních vozidel Vám nicméně i přesto nad rámec svých zákonných povinností poskytuje následující vyjádření.

Předně je nutné uvést, že vyhláška č. 302/2001 Sb., byla zrušena ke dni 30. 9. 2018 a od
1. 10. 2018 platí nová vyhláška č. 211/2018 Sb.

V obou zmíněných předpisech je uveden kontrolní úkon 0.1.3.3, kterým se hodnotí technický stav vozidla a to, zda byla provedena nepovolená úprava registrační značky.

V případě popsaném žadatelkou se jedná o nepovolenou úpravu registrační značky, a proto technický stav vozidla bude hodnocen jako závada – 0.1.3.3.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

Položek celkem: 0