Nouzový stav – pravidelná lékařská prohlídka

Nouzový stav – pravidelná lékařská prohlídka
Nouzový stav – pravidelná lékařská prohlídka
Žádost:
„ vzhledem k tomu, že mi byla odřeknuta domluvená pravidelná lékařská prohlídka  u praktického lékaře a odložena na neurčito, žádám o informaci, zda bude odložen termín nutnosti lékařské prohlídky k datu dovršení stanoveného věku držitelům řidičského oprávnění.“

Odpověď:
Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám poskytujeme následující informace.
 
Povinnost absolvování pravidelných lékařských prohlídek je upravena v § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno -  cit.:
„(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.“
 
S ohledem na Vámi uváděné datum narození v žádosti,  tj. XXXXX, je ministerstvo názoru, že v době, kdy dosáhnete rozhodného věku 65 let,  již s největší pravděpodobností nebude platit vyhlášený nouzový stav, a tudíž nebude nic bránit tomu, abyste naplnil povinnost absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku dle výše uvedené citace zákona, tj. podrobení se pravidelné lékařské prohlídce nejpozději v den dovršení stanoveného věku.
 
Přestože budou přijata  určitá opatření týkající se povinnosti absolvování  lékařských prohlídek či uplynutí platnosti již vydaných „Lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“, budou se především týkat doby, po kterou je a bude vyhlášen „nouzový stav“, tzn., bude to mít dopad zejména na osoby, které např. v době nouzového stavu dosáhly stanoveného věku a nemohly se pravidelné lékařské prohlídce podrobit či jim v době trvání nouzového stavu uplynula platnost lékařského posudku.
 
Po skončení „nouzového stavu“ budou i tyto osoby povinny si následně, v co možná nejkratší době, zajistit absolvování pravidelných lékařských prohlídek a vydání lékařského posudku u praktických lékařů.
 
Informace byla poskytnuta 26. 3. 2020

Položek celkem: 0