Nouzový stav - platnost posudků o zdravotní způsobilosti u řidičů starších 65 let a termíny pravidel

Nouzový stav - platnost posudků o zdravotní způsobilosti u řidičů starších 65 let a termíny pravidelných lékařských prohlídek.
03.12.2020 15:37:14Poskytnuté informace
Nouzový stav - platnost posudků o zdravotní způsobilosti u řidičů starších 65 let a termíny pravidelných lékařských prohlídek.
 
 
Žádost:
Žadatel požaduje informace týkající se nouzového stavu ve vztahu k platnosti posudků o zdravotní způsobilosti u řidičů starších 65 let a termíny pravidelných lékařských prohlídek
 
Odpověď:
V době vyhlášeného nouzového stavu na jaře roku 2020 (od 12. března do 17. května 2020) byl ze strany Ministerstva zdravotnictví vydán pokyn pro praktické lékaře, že po dobu vyhlášeného nouzového stavu nemají, v rámci své lékařské praxe, provádět jakoukoliv zbytnou činnost. Do této zbytné činnosti byly zahrnuty i pravidelné lékařské prohlídky obecně, tj. se zmíněné se vztahovalo i  na posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů ve věku 65 let a více.
 
Ministerstvo dopravy přijalo závěr, že držitelé řidičského oprávnění ve věku 65 let a více, kteří se z objektivních důvodů, po dobu vyhlášeného nouzového stavu, nemohli podrobit lékařské prohlídce (v tomto rozhodném období dosáhli věku 65 let nebo jim platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel uplynula) mohli řídit motorová vozidla bez toho, aniž by se dopouštěli protiprávního jednání.
 
Jinými slovy, protiprávní jednání spočívající v řízení motorových vozidel s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, jehož platnost uplynula v době trvání nouzového stavu, postrádala zavinění, a nedocházelo tak k naplnění všech formálních znaků přestupku. Uvedené bylo uplatněno i v případě řidičů, kteří v době nouzového stavu dosáhli věku 65 let a motorové vozidlo řídili bez lékařského posudku.
 
V tomto duchu postupovali i orgány Policie ČR či obecní policie, a to v tom smyslu, že při silničních kontrolách s ohledem na vyhlášený nouzový stav vždy jednotlivě posuzovali předkládané doklady k řízení motorového vozidla a vyhodnocovali případnou závažnost předmětného jednání ve vztahu k předložení dokladu o zdravotní způsobilosti či k dosaženému věku řidiče, tj. zda platnost zdravotního posudku uplynula v době nouzového stavu či daná osoba dosáhla věku 65 let v době nouzového stavu. V takovém případě se nejednalo o přestupek, jelikož zde byla jednoznačně postrádána jakákoliv míra zavinění.
 
Obecně ale k prodloužení platnosti lékařských posudků k řízení motorových vozidel nedošlo, jelikož zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), neumožňují v dané oblasti žádné výjimky. Podotýkáme, že na danou skutečnost nemá dopad a ani vliv zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Občanům (seniorům) byly obecně sdělovány výše uvedené informace, tj. že po dobu vyhlášeného nouzového stavu se nebylo možné podrobit posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u praktického lékaře. Nicméně tato skutečnost nebrání řídit motorová vozidla, kdy ale bylo doporučeno vozit při řízení motorového vozidla u sebe lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kterému skončila platnost v době nouzového stavu, který bylo možné při případné silniční kontrole předložit kontrolnímu orgánu.  Zároveň bylo ale doporučeno, aby poté co nouzový stav skončí, si v dohledné době zajistili u praktického lékaře posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a s tím spojené vydání lékařského posudku.
 
Ministerstvo dopravy v dané oblasti intenzivně spolupracuje s ostatními resorty, jichž se daná problematika dotýká, tj. Ministerstvem zdravotnictví a Policií České republiky. Cílem je přijímat opatření, která zároveň zajistí  a přispějí k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích z hlediska zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ale zároveň nevystaví občany – seniory ohrožení nemocí Covid-19, při návštěvě praktického lékaře.
 
 
Informace byla poskytnuta 10.11.2020


Zpět na výpis článků