Nová ranvej

Nová ranvej

Žádost:

„…nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl obhájit vybudování nové runwaye. Prosím, zajistěte, že bude obsahovat co možná nejdetailnější analýzy dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava, geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní předpoklady (např. projekty pro budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt klimatických změn, atd.). Pokud tyto informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě jazykové verze - českou i anglickou.

 

Nová runway je velice nákladný projekt. Před zahájením takového projektu, předpokládám, stát zvážil a rozhodl, že je zřejmá nutnost pro vybudování nové runwaye. Část podkladů, které od vás požaduji, by měly být prognózy budoucího dopravního růstu na letišti. Představuji si, že tyto prognózy, by následně měly být dodány spolu se zásadními předpoklady. Tyto dokumenty - prognózy by měly obsahovat (ale nejen) celkový ekonomický růst v České republice a ostatních relevantních zemích; možné dopady změn v ostatních druzích dopravy, např. vybudování vyskorychlostních železnic; možné dopady měnícího se přístupu vzhledem ke klimatickým změnám, atd. Věřím, že všechny tyto prognózy musely být předem připraveny. Mohou být částí nějakého širšího dokumentu, ale já se spokojím pouze s těmito několika prognózami a zásadními podpůrnými dokumenty, nepotřebuji celý dokument. Předpokládám, že tyto prognózy jsou rozděleny do kategorií: pasažéři vs. nákladní doprava, geografická destinace; prosím o zahrnutí co nejvíce možných detailů. …“ 

 

Odpověď:

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru civilního letectví Vám k Vaší žádosti sděluji, že o výstavbě předmětné paralelní ranveje RWY 06R/24L se uvažovalo již při projektování stávající dráhy RWY 06/24 na konci padesátých let minulého století. Ministerstvo dopravy projekt výstavby paralelní ranveje RWY 06R/24L kontinuálně podporuje, neboť její realizací se zvýší jak kapacita dráhového systému, tak i jeho provozní bezpečnost.

 

K ve Vaší žádosti požadovaným analýzám, projektům a dokumentům souvisejícím s přípravou výstavby paralelní ranveje RWY 06R/24L je třeba konstatovat, že Ministerstvo dopravy není vlastníkem, akcionářem, ani gestorem nad společností Letiště Praha a.s. Tímto gestorem je Ministerstvo financí.

 

Ministerstvo dopravy není v souvislosti s uvedenými skutečnostmi ani investorem výstavby zmiňované paralelní ranveje RWY 06R/24L. To znamená, že dráha nebude financována z kapitoly Ministerstva dopravy, ale toliko pouze z vlastních zdrojů společnosti Letiště Praha a. s., která si analýzy potřebné pro příslušné rozhodování nejspíš zpracovává na základě vlastních statistik a znalostí trhu. Otázka ekologických aspektů, resp. vlivu stavby na životní prostředí je zcela jistě součástí tzv. dokumentace EIA, kterou k tomuto záměru posuzovali experti z Ministerstva životního prostředí.

 

V rámci snahy o co nejvstřícnější vyhovění Vašim požadavkům a v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a formulací Vaší žádosti (nespecifikujete konkrétní dokumenty) Vám tímto poskytujeme, resp. sdělujeme odkazy na veřejné umístění veškerých strategických dokumentů, které jsou v kompetenci a současné dispozici Ministerstva dopravy a problematikou paralelní ranveje RWY 06R/24L se zabývají. Jedná se o následující materiály.

 

„Koncepce letecké dopravy pro období 2016 – 2020“

(https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Koncepce-letecke-dopravy)

Zde je Letišti Václava Havla Praha, kromě jiného, věnována primárně kapitola 5.7.2 na straně 64, a následně stanoveny úkoly Ministerstvu financí, jakožto hlavnímu akcionáři letiště ve spolupráci s Ministerstvem dopravy:  

1. Vytvářet podmínky vedoucí k výstavbě paralelní RWY na Letišti Václava Havla Praha.

2. Vytvářet podmínky vedoucí k rozvoji navazující dopravní infrastruktury na Letiště Václava Havla Praha.

 

„Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“

(https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-a-MFDI/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled)

Zde je mimo jiné v kapitole 4.2.2 uloženo Ministerstvu dopravy „Podporovat podmínky pro výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Praha Václava Havla“.

Dále pak v kapitole 4.4.2.4 jsou stanoveny hlavní zásady rozvoje letecké infrastruktury, kde se Letiště Václava Havla Praha týkají zejména následující body:

  1. Vytvářet podmínky pro modernizaci technické letištní infrastruktury směřující ke zvýšení kapacity a kvality a zvýšení bezpečnosti letového provozu.
  2. Vytvářet podmínky pro funkční systém ochrany, zachování, rozvoje a modernizace stávající letištní infrastruktury ve veřejném zájmu na poskytování služeb leteckým dopravcům a ostatním uživatelům letišť.
  3. S ohledem na plnění požadavků procesu EIA pokračovat v přípravě výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha.
  4. Napojit Letiště Václava Havla Praha na železniční dopravu, a to jak pro přímé napojení dálkové dopravy, tak pro potřeby napojení centra města…

 

„Dopravní sektorové strategie 2. fáze – Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem“

(https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-sektorove-strategie,-2-faze)

Zde je v kapitole 20.4 identifikován pro výhledové období problém z hlediska kapacity dráhového systému Letiště Václava Havla Praha. A jako hlavní priorita v oblasti rozvoje infrastruktury letecké dopravy je zmíněna právě výstavba vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha.

 

 

Položek celkem: 0