Oprava železniční tratě 097 v úseku Dobkovičky – Radejčín

Oprava železniční tratě 097 v úseku Dobkovičky – Radejčín
Žádost o poskytnutí informace týkající se opravy železniční tratě 097 v úseku Dobkovičky – Radejčín:
1. „Jaké konkrétní činnosti byly směrem k opravě trati již zahájeny, kdy a s jakým výsledkem (např. zadání projektové dokumentace)?

2. Zda byly zahájeny kroky směrem k získání stavebního povolení a další administrativních kroků směrem k zahájení stavebních prací, kdy a s jakým výsledkem?

3. Zda byly již zahájeny stavební práce na obnově trati, případně na kdy je jejich zahájení plánováno a kdy se předpokládá jejich ukončení?“

Odpověď:
Ad 1. Dne 12. 5. 2017 proběhlo jednání o výběru vhodné varianty za účasti projektanta, dále oponentních posuzovatelů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a České geologické služby a zástupců Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen „SŽDC“). Na základě odborné debaty byl stanoven další postup - bude dopracována varianta estakáda, dále zpracováno řešení nové varianty pomocí vylehčeného násypu. U varianty gabion násep bude zmenšena velikost statického prvku.
Všechny varianty budou dopracovány včetně předpokládaných nákladů a budou postoupeny k připomínkám odborných složek SŽDC. Následně budou předloženy Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“), která rozhodne o příslušné variantě řešení.
Česká geologická služba doplnila a schválila navržený inženýrskogeologický průzkum  - následně bylo cestou odboru přípravy staveb SŽDC požádána CK MD o souhlas s průzkumem širšího území.

Ad 2. Kroky, uvedené v předchozí odpovědi, vedou k rozhodnutí o variantě řešení, která bude následně rozpracována do záměru projektu investiční akce (dále jen „ZP“). Po schválení ZP v CK MD budou zpracovány další stupně projektové dokumentace. Po zpracování dokumentace pro stavební řízení požádá investor o vydání stavebního povolení. SŽDC předpokládá schválení záměru projektu investiční akce v prosinci 2017.

Ad 3. Protože dosud nebylo vydáno stavební povolení, nebyly ani zahájeny stavební práce. Vzhledem k výše uvedenému je v současné době velmi obtížné odhadnout ukončení stavebních prací. Zprovoznění tratě však i nadále zůstává prioritou SŽDC.