Počet ŘP (řidičských oprávnění) za rok 2017

Počet ŘP (řidičských oprávnění) za rok 2017
Počet ŘP (řidičských oprávnění) za rok 2017
 
Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se počtu ŘP (řidičských oprávnění) za rok 2017:
1. Celkový počet držitelů ŘP všech skupin v ČR k 31.12.2017.
2. Počet ŘP vydaných v roce 2017 podle všech kategorií (A, B, B + E, C, C + E, D, D + E).
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů žadateli poskytuje následující informace.
 
  1. Celkový počet držitelů ŘP všech skupin v ČR k 31. 12. 2017.
V této tabulce jsou uvedeny počty osob, které vlastnily k 31. 12. 2017 alespoň jednu platnou skupinu řidičského oprávnění (dále jen „ŘO“)  (první řádek).  Jsou uvedeny pouze platné skupiny řidičského oprávnění, nikoliv ty, které např. byly řidiči odejmuty (zdravotní nezpůsobilost, odborná nezpůsobilost), nebo dále ty, které pozbyl např. v důsledku uloženého zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo bodového hodnocení.  Naopak na platnost ŘO nemá vliv, zda osoba má nebo nemá platný řidičský průkaz. V dalších řádcích jsou počty osob, které vlastnily k 31. 12. 2017 konkrétní skupiny ŘO. Mezi nimi jsou zahrnuty i rovnocennosti a skupiny ŘO omezené/podmíněné harmonizovanými kódy.
 
Pro úplnost je v posledním řádku uveden počet platných řidičských průkazů k 31. 12. 2017. Z rozdílu je patrné, že téměř milion osob s evidovaným platným ŘO nemělo platný řidičský průkaz.
 
Platná ŘO Počet osob
jakékoli ŘO 6 770 179
AM 6 761 966
A1 5 013 573
A2 1 790 192
A 1 705 763
B1 6 630 234
B 6 631 793
C1 1 263 270
C 1 258 174
D1 154 367
D 151 663
BE 826 753
C1E 718 784
CE 716 093
D1E 133 402
DE 132 299
T 1 437 903
Platných ŘP 5 884 100
 

2. Počet ŘP vydaných v roce 2017 podle všech kategorií (A, B, B + E, C, C + E, D, D + E).
Tabulka obsahuje počty udělených ŘO v roce 2017 (tj. prvotní udělené, té které skupiny ŘO), nicméně je třeba uvést, že jsou v daných počtech zahrnuty i rovnocennosti jednotlivých řidičských oprávnění, např. osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění skupiny D je v rámci rovnocennosti oprávněna k řízení i skupiny D1 (zaznamenává se v řidičském průkazu). 
 
V posledním řádku je uvedeno, kolika osobám bylo v roce 2017 uděleno nebo rozšířeno ŘO.
 
Udělených skupin ŘO Počet
AM 92 221
A1 9 030
A2 9 822
A 8 475
B1 93 347
B 93 287
C1 9 925
C 9 892
D1 2 170
D 2 065
BE 10 378
C1E 6 229
CE 6 208
D1E 1 212
DE 1 205
T 5 599
celkem kolika osobám 128 677
 
 

 

Položek celkem: 0