Poskytnutí výkladu zákona č. 56/2001 Sb.

Poskytnutí výkladu zákona č. 56/2001 Sb.
28.03.2023 12:56:46Poskytnuté informace
Žádost:
„o poskytnutí výkladu zákona č. 56/2001 Sb., zejména §12, odst. 1, písmeno b.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo Vaši žádost věcně příslušným Odborem provozu silničních vozidel a sděluje následující.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v případě převodu vlastnického práva měla být podána na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, společnou žádostí dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva, tedy od data kupní smlouvy předmětného vozidla. Povinnost podat žádost o zápis změny vlastníka v zákonem stanovené lhůtě je dána oběma stranám a zákon č. 56/2001 Sb. neumožňuje převádět povinnosti pouze na jednu stranu, byť se strany společně dohodnou.

V případě, že nový vlastník předmětného vozidla nebyl součinný pro tento úkon a zápis změny vlastníka vozidla nebyl proveden, můžete podat takovou žádost na základě převodu vlastnického práva, tedy s doloženou kupní smlouvou, dle § 8a zmíněného zákona i samostatně. Obecní úřad poté nového vlastníka vyzve k vyjádření se a dokončení tohoto Vašeho podání, vč. doložení chybějícího technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, ale zejména k předložení protokolu o evidenční kontrole, který nebude starší než 30 dní a platné zelené karty vydané dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V případě, že nový vlastník předmětného vozidla se na tuto výzvu úřadu nevyjádří, nebo ji odmítne, je možný jen Váš občanskoprávní spor s novým majitelem vozidla o určení vlastnictví předmětného vozidla a o splnění povinnosti zápisu změny vlastníka do registru silničních vozidel, který by vyústil v rozhodnutí soudu.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, vykonávající agendu registrace vozidel, jsou pouze registračními orgány a požadované úkony provádí po předložení žádostí doložených v zákoně č. 56/2001 Sb. taxativně vyjmenovanými přílohami. Z uvedeného vyplývá, že těmto správním orgánům, ani policii, ani Ministerstvu dopravy nepřísluší posuzovat například vlastnické vztahy upravené občanským zákoníkem.

Zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podnět k vyřazení předmětného vozidla z provozu (nikoliv z evidence) ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. obdrží příslušný správní orgán prvého stupně od České kanceláře pojistitelů, a tento správní orgán tak zahájí řízení ve věci vyřazení vozidla z provozu dle citovaného zákonného ustanovení. Toto je vedeno zásadně s osobou, která je jako vlastník zapsána v registru silničních vozidel, nikoliv s osobou, jež je skutečným vlastníkem v okamžiku jeho vyřazení z provozu.

Závěrem upozorňujeme, že Vaše situace má být nyní řešena dle výše zmíněného ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb., nikoliv odkazem na ustanovení § 12 téhož zákona. Váš požadavek „vyřadit vozidlo z evidence“ tento zákon nezná, a proto jej nelze požadovat ani provést.

Dle názoru ministerstva Vaše žádost není žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jehož smyslem není výklad zákona, vysvětlování postupů či řešení konkrétních životních situací, a proto se na ni tento zákon nevztahuje. Nicméně, Ministerstvo dopravy se snaží vycházet vstříc žadatelům o informace ve smyslu dobré správy a v rámci otevřeného a vstřícného úřadu, Vám poskytujeme tuto informaci i mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.

Informace byla poskytnuta 27.2. 2023


 

Zpět na výpis článků