Povinnosti a sankce řidičů a dopravců v souvislosti s kartami řidiče a tachografy

Povinnosti a sankce řidičů a dopravců v souvislosti s kartami řidiče a tachografy
19.06.2018 13:22:10Poskytnuté informace

Ad 1) Z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (dále jen „nařízení č. 165/2014“) vyplývá pro řidiče jak povinnost zaznamenávat časové úseky své činnosti i při vzdálení se od vozidla na záznamový list ručně, popř. automatickým záznamem, resp. na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadávání údajů v tachografu, tak povinnost doložit svou činnost za předcházejících 28 dní a den kontroly. Ve smyslu čl. 34 odst. 3 nařízení č. 165/2014 však řidič nemusí dokládat svou činnost za dobu, kdy se vzdálil od vozidla, formou formuláře – potvrzení o činnostech řidiče. Pokud tedy řidič čerpá týdenní dobu odpočinku, nemusí tuto činnost dokládat potvrzením o činnostech řidiče, avšak má povinnost zpětně zadat záznam o čerpání týdenní doby odpočinku na svou kartu řidiče, resp. zaznamenat jej na záznamový list.

Ad 2) Povinnost stahovat data z digitálního tachografu a karty řidiče vyplývá z nařízení Komise EU č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče. Podle čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014 je dopravce povinen uchovávat záznamové listy, výtisky a stažené údaje o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu jednoho roku od jejich pořízení. Je-li při kontrole v provozovně dopravce zjištěno, že dopravce nepředložil data z karty řidiče, resp. je nestáhl, jedná se o porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) ve spojení s čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014, tj. o nedodržení archivační povinnosti dopravce. Za toto protiprávní jednání by byla dopravci uložena sankce podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona o silniční dopravě, tj. sankce s horní hranicí sazby až do 350 000,- Kč.

Ad 3 a 4) Ve smyslu ustanovení § 20 odst. 6 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) odpovědnost právnické osoby za přestupek není podmíněna zjištěním konkrétní fyzické osoby, která se považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě. Toto pravidlo se pak obdobně použije i v případě fyzické osoby podnikající. Pokud došlo k protiprávnímu jednání spočívajícím v řízení bez vložené karty řidiče po účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky, tj. po 1. 7. 2017, není identifikace osoby řidiče s ohledem na výše uvedené skutečnosti potřebná, a dopravce tak bude sankcionován za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě ve spojení s čl. 34 odst. 1 nařízení č. 165/2014. Došlo-li k protiprávnímu jednání spočívajícím v řízení bez vložené karty řidiče před účinností zákona o odpovědnosti za přestupky, jedná se rovněž o porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě ve spojení s čl. 34 odst. 1 nařízení č. 165/2014, s tím, že v takovém případě je nutné zjistit konkrétního řidiče, který se řízení bez vložené karty řidiče dopustil a identifikovat jej ve výroku rozhodnutí.

Ad 5) Ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona o silniční dopravě hrozí dopravci za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě ve spojení s čl. 34 odst. 1 nařízení č. 165/2014 pokuta až do výše 350 000,- Kč.

Ad 6) Podle ustanovení § 1 odst. 4 zákona o silniční dopravě se tento zákon nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby – provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna za úplatu. Pokud si tedy zaměstnanec bezúplatně zapůjčí od svého zaměstnavatele velké vozidlo pro soukromé účely, jeho režim nespadá pod zákon o silniční dopravě.

Povinnosti vyplývající z nařízení č. 165/2014 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy, se vztahují na přepravu nákladu vozidlem, jehož největší povolená hmotnost překračuje 3,5 tuny, a to bez ohledu na to jedná-li se o přepravu podnikatelskou nebo soukromou. V případě provozování silniční dopravy pro soukromé účely však nejsou sankce za porušení povinností vyplývajících z výše uvedených nařízení předmětem úpravy zákona o silniční dopravě, když ten tuto oblast ze své právní úpravy, jak bylo uvedeno výše, vyjímá. Zavedení skutkových podstat porušení povinností vyplývajících z výše uvedených nařízení při realizaci přepravy pro soukromé účely proto bude předmětem novelizace jiného právního předpisu než je zákon o silniční dopravě.

Ad 7) Ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán, tj. i obecní úřad obce s rozšířenou působností, povinen přijímat podněty k zahájení řízení z moci úřední s tím, že podávat podnět může jakákoliv osoba.

 

 

 Zpět na výpis článků