Povolení pro reklamní zařízení na parc. č. 1758/12, KÚ Řeporyje

Povolení pro reklamní zařízení na parc. č. 1758/12, KÚ Řeporyje
19.05.2022 11:33:04Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 2. 5. 2022  žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Disponuje reklamní zařízení společnosti BigBoard Praha, a.s. [foto], nacházející se na pozemku parc. č. 1758/12, KÚ Řeporyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy, s ohledem na své umístění v ochranném pásmu pozemní komunikace (SOKP) mimo souvisle zastavěné území obce, jak je definováno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povolením Ministerstva dopravy, jakožto příslušného silničního správního úřadu, dle ust. §31 tohoto zákona?“

Odpověď:

Zřízení a provozování dotčeného reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu předmětné dálnice v kontextu § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“), Ministerstvem dopravy, jakožto věcně příslušným silničním správním úřadem ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, nikdy povoleno nebylo. Dotčené reklamní zařízení naopak figuruje v evidenci reklamních zařízení zřízených a provozovaných v silničních ochranných pásmech dálnic bez výše popsaného povolení, kam bylo zaevidováno na základě podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto majetkového správce dotčené dálnice.

V současné době probíhá prověřování legálnosti jeho zřízení a provozování v silničním ochranném pásmu dotčené dálnice v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, neboť jeho vlastník se hájí tím, že reklamní zařízení zde bylo zřízeno v době platnosti jiných právních norem, v kontextu kterých povolení Ministerstva dopravy nepodléhalo.

Informace byla poskytnuta 4. 5. 2022

 


Zpět na výpis článků