Pozice s bezpečností způsobilostí

Pozice s bezpečností způsobilostí
22.04.2022 9:00:19Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 24. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ve které požádal žadatel  o sdělení následujících informací, cit.:

„Na jakých místech (služebních i pracovních) v rámci rezortu Ministerstva dopravy, tj. včetně rezortních organizací a společností a jejich orgánů (dozorčí, správní rady apod.), je požadována bezpečnostní způsobilost podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a s ní související bezpečnostní prověrka, na jaký stupeň utajení a na základě čeho (jakého právního nebo služebního předpisu, rozhodnutí kterého orgánu apod.).“
 

Odpověď:

Bezpečností způsobilost je v rámci Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) požadována u míst, u kterých lze předpokládat, že při výkonu funkce/agendy/práce na konkrétním služebním (pracovním) místě bude nezbytné seznamovat se i s utajovanými informacemi (dále jen „UI“) v působnosti MD, uvedenými v příloze č. 2, případně příloze č. 1 – obecná část, Nařízení vlády č. 522/2005 Sb. (dále jen „nařízení“), kterým se stanoví seznam UI.

Zda je na daném služebním/pracovním místě v souvislosti s vykonávanou agendou/prací nezbytný i přístup k UI, projednává příslušný představený (vedoucí) s bezpečnostním ředitelem MD. V závislosti na druhu UI, a možném stupni jejího utajení (viz nařízení), je pak u příslušného služebního místa v systemizaci MD, jako další požadavek na dané služební (pracovní) místo, stanoven i požadavek přístupu k UI příslušného stupně. Požadavek přístupu k UI na MD se tak vždy vztahuje ke služebnímu/pracovnímu místu, a pokud je na něj konkrétní zaměstnanec zařazen, musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákonem. Jejich splnění u stupně utajení Vyhrazené ověřuje odpovědná, nebo jí určená osoba (na MD bezpečnostní ředitel), u ostatních stupňů utajení Národní bezpečnostní úřad.

Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) má jako orgán státu povinnost zpracovávat a vést „Přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím“ a „Evidenci fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím“ – viz ust. § 69 odst. 1. písm. b), j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Tuto povinnost plní ministerstvo výhradně samo za sebe a tento přehled a evidenci vede jen k osobám ve služebním poměru či pracovněprávním vztahu přímo k ministerstvu, nikoli k organizacím a právnickým osobám v jeho rezortu (dále jen subjekty). Přehled míst nebo funkcí na ministerstvu schvaluje bezpečnostní ředitel MD (§ 71 odst. 3 zákona).

Subjekty v rezortu MD jsou v rámci zákona zcela samostatné. Povinnosti jím uložené plnínezávisle na MD, mají vlastní odpovědné osoby (§ 2 písm. e) zákona) a bezpečnostní ředitele,schvalují a vedou si vlastní přehledy míst nebo funkcí a evidence. MD nemá vliv na tou jakých pracovních/služebních míst si požadavek přístupu k utajovaným informacím (dále jen „UI“) stanoví a jejich přehledy míst nebo funkcí a evidencemi nedisponuje. Přehled míst nebo funkcí s požadavkem přístupu k UI na MD uvádíme v tabulce níže.

 
  Vyhrazené Důvěrné Tajné Přísně tajné
ministr dopravy zvláštní přístup k UI dle § 58 odst. 1 z. č. 412/2005 Sb.  zvláštní přístup k UI dle § 58 odst. 1 z. č. 412/2005 Sb.  zvláštní přístup k UI dle § 58 odst. 1 z. č. 412/2005 Sb.  zvláštní přístup k UI dle § 58 odst. 1 z. č. 412/2005 Sb. 
náměstek člena vlády/
náměstek sekce
1 3 0 0
ředitel odboru 10 4 2 0
vedoucí oddělení 24 12 3 0
ostatní zaměstnanci 57 5 14 0
Celkem 92 24 19 0
Informace byla poskytnuta 7. 4. 2022


Zpět na výpis článků