Pravidlo ZIP

Pravidlo ZIP
19.12.2019 15:38:49Poskytnuté informace
Pravidlo ZIP
 
Žádost:
„V kolika případech došlo k uložení jakéhokoliv z trestů za porušení ustanovení dle §12/5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích? Zajímá mě tedy, v kolika případech byli řidiči potrestáni za porušení tzv. pravidla ZIPu, bez ohledu na to, zdali toto porušení mělo za následek dopravní nehodu či nikoliv.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů poskytuje následující informace.
 
Nejprve je třeba uvést, že předmětné ustanovení § 12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,  obsahuje více povinností řidiče, než jen Vámi požadované „pravidlo ZIPu“ - cit.: „(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“
 
Záznamy do registru řidičů jsou ale prováděny pouze s uvedením daného ustanovení, tj. v daném případě § 12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., a není nijak blíže specifikováno, jakou řidič porušil povinnost vyplývající z § 12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. Vzhledem k této skutečnosti není možné přesně specifikovat, v kolika případech byli řidiči potrestáni za porušení tzv. ZIPu.
 
Závěrem Ministerstvo dopravy upozorňuje, že v případě žádostí o číselné údaje z nějaké databáze je vhodné specifikovat období (např. uvedením letopočtu), za jaké jsou informace požadovány.
 
Informace byly poskytnuty 4. 12. 2019


Zpět na výpis článků