Přestupek při kontrole PČR

Přestupek při kontrole PČR

Žádost:

„…zda  se osoba řidiče motorového vozidla při silniční kontrole ze strany PČR dopustí přestupku § 7 /1a dle zákona č. 361/2000 Sb. když bude mít u sebe v mobilním telefonu nafocený svůj řidičský průkaz a tento nafocený řidičský průkaz v telefonu hlídce PČR při silniční kontrole ukáže. Sdělte mi prosím zda
a jakým způsobem bude naplněna skutková podstata přestupku nebo se vyjádřete zda se o přestupek nejedná.…“

 

Odpověď:

Vaše žádost je žádostí o posouzení a poskytnutí výkladu zákonných norem. Nejedná se tak
o žádost o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Smyslem zákona je poskytovat dokumenty, které úřad vytvořil v minulosti a archivoval je. Na stejný dotaz však v minulosti odpověď úřad nesepsal.

 

Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností
a mimo režim InfZ poskytuje následující vysvětlení.

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu, dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) v § 6 odst. 7 stanoví, že řidič má povinnost mít při řízení motorového vozidla doklady, kdy jedním z nich je podle písm.
a) řidičský průkaz. Dále je v § 6 odst. 8 zákona č.  361/2000 Sb. stanoveno, že řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

 

           Žádnou jinou možnost týkající se předložení držení řidičského oprávnění zákon č. 361/2000 Sb., neumožňuje.

 

Z uvedeného je zřejmé, že řidič při řízení motorového vozidla musí mít při sobě řidičský průkaz jako fyzický doklad, není možné ho nahradit žádnou kopií či např. jeho fotografií v mobilním telefonu.

               

           Pro úplnost sdělujeme, že jak je stanoveno v § 103 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., řidičský průkaz je veřejnou listinou, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele  a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.   

 

Pokud řidič nebude mít při sobě při řízení motorového vozidla řidičský průkaz, a na výzvu např. policisty ho nepředloží ke kontrole, dopouští se tímto jednáním přestupku podle § 125c odst.
1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.: „(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.“

 

Za tento přestupek lze uložit podle § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., pokutu příkazem na místě až do výše 2 000 Kč. Pokud by byl daný přestupek projednáván ve správním řízení, lze za něho uložit pokutu ve výši od 1 500 Kč do 2 500 Kč, a to  podle § 125c odst. 5 písm. g) zákona
č. 361/2000 Sb.   

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

 

Položek celkem: 0