Projednávání přestupků

Projednávání přestupků
Projednávání přestupků
 
Žádost:
„1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků, spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě? Kdo je v takovém případě dle metodického pokynu za přestupky odpovědný - majitel vozidla, nebo provozovatel vozidla?
2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce? Po majiteli vozidla, nebo po provozovateli vozidla?
3. Existuje jednotný vzor formuláře pro změnu provozovatele vozidla? Může na základě tohoto formuláře majitel vozidla změnit provozovatele vozidla bez souhlasu stávajícího provozovatele?
4. Jaký je finanční náklad související se změnou provozovatele? Vydává v této souvislosti ministerstvo nějaké metodické pokyny?
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření Odboru agend řidičů a Odboru provozu silničních vozidel poskytuje žadateli následující informace.
Ad1) Žádný takový komplexní metodický pokyn, který specifikujete v tomto bodě,  neexistuje. Existuje pouze komplexní metodika k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, jež je vyvěšena na webových stránkách Ministerstva dopravy. Komplexní metodické stanovisko k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla dle ust. § 125f a násl. zákona č. 361/2000 Sb. naleznete na: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-metodika-MD (poslední z odkazovaných dokumentů na stránce). Upozorňujeme, že uvedené stanovisko není závazné.
Ad2)  Jak uvedeno v bodě 1, žádný takový metodický pokyn neexistuje.
Ad3) Jednotný vzor formuláře je uveden ve vyhlášce č. 343/20014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění v příloze č. 3. Podmínky změny provozovatele jsou dány zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění v § 9.
Ad4) Úkony související se změnou provozovatele podléhají správním poplatkům podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, kde jsou uvedeny výše poplatků v položce 26. Gestorem zákona o správních poplatcích je Ministerstvo financí. Ministerstvo dopravy nevydává k tomuto zákonu pokyny, pouze odkazuje na příslušné ustanovení zákona o správních poplatcích. Položková skladby poplatků uvedená v daném zákoně je dostatečně přehledná pro výkon agendy registrace vozidel.
Závěrem si dovolujeme připomenout, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.
 
Informace byla poskytnuta 2. 4. 2019

Položek celkem: 0