Projekt rekonstrukce budovy Jeseniova 60 na Žižkově

Projekt rekonstrukce budovy Jeseniova 60 na Žižkově
Projekt rekonstrukce budovy Jeseniova 60 na Žižkově
 
Žádost:
Žadatel požádal Ministerstvo dopravy o poskytnutí informací týkající se projektu rekonstrukce budovy Jeseniova 60 na Žižkově – cit.:
 
„1) dokumenty související s plánovanou rekonstrukcí, které byly projednány a posuzovány  a o kterých bylo rozhodnuto o dalším postupu na zasedáních "Centrální komise Ministerstva dopravy" ustavené na základě Směrnice č. V-2/2012:
a) Záměr projektu ve všech existujících verzích a aktualizacích včetně všech jeho příloh a souvisejících studií
b) oponentní posudky a odborná stanoviska k záměru / záměrům projektu  
c) stanoviska, posudky věcně příslušného odboru MD, odborná stanoviska,  oponentní posudky a připomínky k záměru projektu a související korespondence ve vztahu k projednání, posouzení a schvalování dalšího postupu
d) globální položky v rámci rozpočtu SFDI, které projednávala "Centrální komise Ministerstva dopravy" související s plánovanou investicí
e) rozhodnutí "Centrální komise Ministerstva dopravy" a  zápisy z jednání "Centrální komise Ministerstva dopravy", na které byla plánovaná investice SŽDC projednávána
 f) stanoviska zpracovaná dle Článku 6 Směrnice č. V-2/2012 vztahující se k plánované investici
 g) další dokumenty zpracované dle Článku 12 Směrnice č. V-2/2012 vztahující se k plánované investici
 h) související korespondence s členy "Centrální komise Ministerstva  dopravy" vztahující se k plánované investici
ch) písemné vyrozumění investora o rozhodnutí  "Centrální komise Ministerstva dopravy"
 i) Rozpis Globálních položek na Přípravu staveb část II. směrnice č. V-1/2012) související s plánovanou investicí ve všech aktualizacích budovy odborně. (v elektronické podobě).“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru strategie  v souladu s § 6 odst. 1  InfZ, poskytlo dne 30. 05. 2019 odpověď, k bodu i):
 
požadovaný „rozpis Globálních položek na Přípravu staveb…“ je dokumentem zveřejňovaným na webové adrese https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Projektova-priprava-staveb-(1)/Projektova-priprava-staveb.  Rozpisy jsou zveřejňovány od roku 2017 a  příprava rekonstrukce budovy Jeseniova je sledována od 06/2017, tedy veškeré informace jsou volně dostupné.
 
bodům 1a) až ch) žádosti, po prodloužení zákonem stanovené lhůty, Ministerstvo dopravy žadateli poskytlo dne 17. 06. 2019 na  základě vyjádření a podkladů věně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu požadované informace přímo k jednotlivým bodům.
 
Vzhledem k velkému množství dat, v souladu s § 5 odst. 3 InfZ ministerstvo zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
Informace byly poskytnuty 30. 05. 2019 a 17. 06. 2019

Položek celkem: 0