Prověřování nouzového přistání- pokračování

Prověřování nouzového přistání- pokračování
Prověřování nouzového přistání- pokračování
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace vztahující se k nouzovému přistání:
„1. kdy (uvést datum) Policie ČR informovala leteckou asociaci nebo případně Ministerstvo dopravy o této události, a které dokumenty v té souvislosti policie postoupila těmto orgánům k dalšímu šetření včetně sdělení data o jejich předání policií a převzetí těmito institucemi
2. na palubě letounu se vyskytovala kromě pilota také žena, která nebyla žákyní letecké školy, a proto se spolek dotazuje na základě, jakého právního předpisu měl pilot na palubě další osobu? Zda tato osoba byla řádně vykázána v letadlové knize?
3. poskytnout kopii písemnosti z kontroly provedené Ministerstvem dopravy dne 22. 11. 2017 ve středisku pilotního výcviku výše uvedeného pilota včetně případných příloh
4. poskytnout kopii písemnosti z prozkoumání jmenovaného letounu zástupci LAA ČR na místě ukončeném detailním rozborem této události
5. zda z letištní plochy tvořené z pozemku p. č. XXXXX a dalších dvou sousedních pozemků k. ú. XXX mohou vzlétat plně obsazené dvoumístné ultralehké letouny nebo jen s osobou pilota; to samé platí pro přistání na těchto pozemcích
6. na předchozí dotaz navazuje otázka, jak je dlouhá tato vzletová a přistávací dráha (postačí informace např. z roku 2018) a zda orgány státního dozoru v minulosti testovaly její letovou způsobilost s letounem obsazeným jen pilotem a plně obsazeným (pilot + další osoba)?“
Odpověď:
Ministerstvo dopravy Vám na základě podkladů a vyjádření věcně příslušného Odboru civilního letectví sděluje následující.
Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Ministerstvo dopravy po přezkoumání žádosti konstatuje, že  požadované informace uvedené pod bodem 1) a 4) se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž k působnosti Letecké amatérské asociace České republiky (dále jen „LAA ČR“), která je Ministerstvem dopravy podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pověřena výkonem správy ve věcech sportovních létajících zařízení a která je též ve smyslu ustanovení § 2 InfZ orgánem příslušným k vyřizování žádostí dle InfZ. Proto tímto žádost v bodě 1) a 4) dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odkládá.
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že Ministerstvo dopravy bylo o věci pouze informováno ze strany LAA ČR, s tím, že spisová dokumentace Policie České republiky byla LAA ČR postoupena 5. září 2017, přičemž obsahovala úřední záznam ze dne 26. srpna 2017, úřední záznam o podání vysvětlení majitele usedlosti, kde k vynucenému přistání do terénu došlo, ze dne 26. srpna 2017, kopie na místě pořízené fotodokumentace. Výpověď druhé osoby na palubě, která není místní, byla LAA ČR postoupena 26. října 2017.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme  žadateli obrátit se s dotazem dle InfZ přímo na LAA ČR,  IČO: 48137481, se sídlem Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10 (nebo dle uveřejněného postupu: http://www.laacr.cz/Stranky/O-laa-cr/Informace/postup-pri-podavani-a-vyrizovani-pisemnych-zadosti.aspx)
Ad 2) K tomuto dotazu bylo žadateli odpovězeno již přípisem ze dne 21. 1. 2019, čj. 17/2019-072-Z106/ s tím, že bylo doplněno v rámci autoremedury  takto:
Dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je sportovním létajícím zařízením (dále jen „SLZ“) maximálně dvoumístné letadlo nebo sportovní padák, určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů, které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku, s výjimkou výcviku pilotů, letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem. Jinak řečeno se SLZ nelze provozovat jiné, než výše definované komerční lety. To však ještě neznamená, že s dvoumístným SLZ kategorie ultralehký letoun, by nebylo možné jinak, než v rámci pilotního výcviku, létat s druhou osobou na palubě. Podmínky pro let s druhou osobou na palubě při použití ultralehkého letounu stanoví letecký předpis vydávaný Leteckou amatérskou asociací České republiky UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení, konkrétně Hlava 5. – Specifické postupy pro provoz SLZ, článek 5.3. – Dvoumístná SLZ.
Ad 3) O skutečnosti, že zahájené přestupkové řízení doposud nebylo ukončeno, byl žadateli vyrozuměn v odpovědi na minulé podání, a to přípisem ze dne 21. 1. 2019, čj. 17/2019-072-Z106. Do ukončení řízení tedy nelze písemnost poskytnout.
Ad 5) Obecně lze konstatovat, že pokud jsou dodrženy podmínky stanovené platnou právní úpravou (vzletová a přistávací dráha je dostatečně dlouhá, technicky způsobilá, jsou vhodné  meteorologické podmínky), což v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, znamená, že předmětná plocha umožňuje bezpečné provedení vzletu a přistání, mohou z předmětných pozemků vzlétat či na nich přistávat ultralehké letouny i s druhou osobou na palubě. To, zda jsou dodrženy podmínky stanovené platnou právní úpravou, by však muselo být posuzováno ve vztahu ke každému jednotlivému letu, neboť odpovědná osoba musí při svém rozhodování zohlednit vícero faktorů, které jsou proměnlivé u každého jednotlivého vzletu či přistání.
Ad 6)  Na otázku, jak je dlouhá vzletová a přistávací dráha, nelze ke dni podání žádosti, vzhledem k výše uvedenému vysvětlení k předchozímu bodu, jednoznačně odpovědět. V souladu s předpisy musí být minimální délka vzletové a přistávací dráhy v dané lokalitě (k. ú. XXXXX) 263,5 m, nicméně vzhledem k výše uvedeným proměnným (vysvětlení u bodu 5), které se mění v čase (směr a síla větru, nezpůsobilost dráhy například z důvodu podmáčení, překážky ohrožující bezpečnost letového provozu) to ještě automaticky neznamená, že by provedení vzletu a přistání z takto dlouhé vzletové a přistávací dráhy bylo v souladu s platnou právní úpravou bezpečné. Muselo by být také zohledněno, jaké části pozemku p. č. XXXX a dalších dvou sousedních pozemků, jsou způsobilé k provedení vzletu a přistání (neobsahují překážky, jsou řádně zatravněny, zhutněny a pokoseny). Nicméně v projednávaném přestupkovém řízení je odpovídajícím způsobem zohledněno, že v minulosti byly lety prováděny v rozporu s výše uvedeným ustanovením, jelikož předmětná vzletová a přistávací dráha nebyla dostatečně dlouhá (pro konkrétní let).  Letové zkoušky s druhou osobou na palubě prováděny nebyly, nicméně při prováděných letových zkouškách byl ultralehký letoun dovážen na maximální vzletovou hmotnost.
K bodům 5) a 6) žádosti ministerstvo doplňuje, že na ně lze nahlížet jako na žádost o vyjádření názoru na odbornou problematiku, resp. vytvoření nové informace  Ministerstvem dopravy ke konkrétní skutečnosti, kdy podle InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory a vytváření nových informací. Informační zákon řeší primárně ty dotazy, které směřují k poskytnutí již sepsaných, vytvořených informací, obvykle  snadno dostupných, bez potřeby dalšího zpracování. Ministerstvo se přesto vstřícně snažilo klíčové principy a postupy žadatelce popsat, aby bylo zřetelné, o jakou problematiku jde.
 
 
 
 
 
       

Položek celkem: 0