ŘP skupiny C – profesní způsobilost

ŘP skupiny C – profesní způsobilost
Žádost:
Je mi 19 let, dokončil jsem výuku a výcvik pro řidičské oprávnění sk. C. Výcvik jsem dělal ve škole, takže jsem mohl dokončit výcvik před 21. rokem. Když jsem si šel podat žádost o vydání ř.p. na městský úřad obce s rozšířenou působností, tak mi tam řekli, že dostanu C1 (bez omezení) a C s harmonizačním kódem, tzn. že sk. C do 21 let nesmím využívat. Do této chvíle vše chápu.
 
Paní úřednici jsem proto požádal, aby mi podle zákona 361/2000 Sb. § 83, odst. 5, písm. g omezila sk. C na řízení vozidel po opravě nebo údržbě. Paní úřednice mi řekla, že mi to nepovolí, protože nemám profesní způsobilost řidiče. Následně jsem jí odvětil, že dle 192/2008 Sb. § 46, odst. 3, písm. e, pro zkušební provoz profesní způsobilost mít nemusím.
 
Paní úřednice mi na toto odpověděla, že už to 2 roky vydržím a ať si nevymýšlím zbytečnosti.
 
Mé otázky tedy zní:
1) Potřebuji pro toto vydání omezení nějaké doporučení servisu u kterého budu zkušební jízdy provádět?
 
2) Měla úřednice pravdu, že potřebuji profesní způsobilost?
 
3) Nebo to celé sám komplikuji a stačí, když dostanu to C s harmonizačním kódem a můžu řídit vozidla vypsaná v 361/2000 Sb. § 83, odst. 5?
 
Odpověď:
Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu týkajícího se ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující odpověď.
 
Zákon č. 361/2000 Sb., podle § 83 odst. 5, umožňuje udělit řidičské oprávnění skupiny C žadatelům již ve věku 18 let, nicméně je v daném ustanovení vymezeno jaká vozidla jsou držitelé tohoto řidičského oprávnění oprávněni řídit do dosažení věku 21 let.
Citace ustanovení § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.:
„(5) Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel
a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.“
 
Předmětné omezení ve vztahu k věkové hranici je vyjádřeno národním kódem 185 a uvádí se v řidičském průkazu ke skupině C), který je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, cit.:
185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.“
               
            Jak vyplývá z výše uvedeného, pokud Vám bylo uděleno řidičské oprávnění skupiny C ve věku 19 let, podle § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., jste, do dosažení věku 21 let, oprávněn k řízení vozidel vymezených v předmětném ustanovení, kdy se ve Vašem  konkrétním případě jedná o řízení vozidel při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
 
            K řízení vozidel zařazených do řidičského oprávnění skupiny C, v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou, není nutné být držitelem profesní způsobilosti řidiče,  a to ani v případě držitele řidičského oprávnění skupiny C, který je starší věku 21 let. Na tato vozidla se obecně vztahuje výjimka uvedená v  § 3 odst. 5 písm. e) zákona  č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.:
„(5) Podmínka profesní způsobilosti podle odstavce 4 se nevztahuje na řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče
e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,“.
 
Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.
 
 
 

Položek celkem: 0