RSV – lustrace vozidla

RSV – lustrace vozidla
RSV – lustrace vozidla

Źádost:
Žadatel požádal o inforamce,  z jakého důvodu, kterého dne a kým (státním orgánem) byly lustrovány registrační značky XXXX, XXXXX a XXXXX za určené období  v registru vozidel.

Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel žadateli sdělilo, že obecně platí, že do registru silničních vozidel je (dle § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platné znění) oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo prokáže právní zájem.  Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu. Údaje je možné poskytnout ještě orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Žadateli byly poskytnuty požadované údaje  týkající se registračních značek  XXXX, XXXX, neboť u těchto značek je uveden jako provozovatel a vlastník. U registrační značky XXXX bylo zjištěno, že je uveden jiný provozovatel a vlastník, než  je žadatel a je tak nutné postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením.

Registr silničních vozidel však neobsahuje důvody nahlížení. 
 
Informace byla poskytnuta 7. 5. 2020 
 

Položek celkem: 0