RSV – sdělení údajů ke konkrétnímu vozidlu

RSV – sdělení údajů ke konkrétnímu vozidlu
08.11.2019 13:02:18Poskytnuté informace
RSV – sdělení údajů ke konkrétnímu vozidlu
 
Žádost:
žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke konkrétnímu vozidlu konkrétní registrační značky.

Odpověď:
Ministerstvo dopravy  žadateli sdělilo, že obecně platí, že do registru silničních vozidel je (dle § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platné znění) oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo prokáže právní zájem.  Celé znění odstavce 7 zní:  „Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.“
 
Ministerstvo dopravy ze zákona není k tomuto úkonu příslušné a tyto informace nevydává.  Místně příslušným orgánem k výdaji dat z registru silničních vozidel je obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzn. odbory dopravy městských úřadů nebo magistrátů).  Přehled  registračních míst s kontakty Vám zasíláme v příloze. Tento seznam zveřejňujeme i na webu ministerstva https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti/Adresy-obecnich-uradu-pro-Internet.pdf.aspx, nebo https://www.mdcr.cz/Vyhledavani?searchtext=obecn%c3%ad+%c3%ba%c5%99ady&searchmode=allwords.
 
K otázce týkající se pojištění uvádíme, že podle uváděných čísel registračních značek nemůže být používaná dříve vydaná registrační značka. V takovém případě platí vždy pouze jedna (nově vydaná) registrační značka. Podle § 3 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb.,  o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění, změnu údajů týkajících se pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Tato povinnost se vztahuje i na registrační značku.
 
Informace byla poskytnuta 17. 10. 2019
 
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků