RSV – výpis vozidel na jméno žadatele

RSV – výpis vozidel na jméno žadatele
RSV – výpis vozidel na jméno žadatele
 
Žádost:
Žadatel požádal o výpis všech vozidel, která jsou vedena v registru vozidel na jeho jméno.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel žadateli sdělilo následující.

Obecně platí, že do registru silničních vozidel je (dle § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platné znění) oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo prokáže právní zájem.  Celé znění odstavce 7 zní:  „Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.“

Ministerstvo dopravy tak sděluje, že ze zákona není k tomuto úkonu příslušné a tyto informace nevydává.  Místně příslušným orgánem k výdaji dat z registru silničních vozidel je obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzn. odbory dopravy městských úřadů nebo magistrátů).  Přehled  registračních míst s kontakty Vám zasíláme v příloze. Tento seznam zveřejňujeme i na webu ministerstva  https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel
 
Informace byla poskytnuta 29. 07. 2019
 
+ příloha-seznam obcí s RP

Položek celkem: 0