RSV – změna majitele – zelená karta

RSV – změna majitele – zelená karta
RSV – změna majitele – zelená karta
 
Žádost:
 
Žadatel požádal o informaci, zda úředník na registru vozidel, při přihlašování vozidla z důvodu změny majitele, má po něm právo požadovat zelenou kartu, nebo zda postačuje kopie zelené karty. Pokud postačuje kopie zelené karty, musí být kopie na zeleném papíře nebo postačuje černý tisk na bílém papíře? Který zákon tyhle věci nařizuje?
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladu věcně  příslušného Odboru provozu silničních vozidel žadateli sděluje, že při registračních úkonech se postupuje podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platné znění. Při zápisu změny vlastníka silničního vozidla se postupuje podle § 8 výše uvedeného zákona, kde je v odstavci 4 písmene a) bodě 3 výslovně uvedeno, že se přikládá k žádosti: „zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu“.
 
Náležitosti zelené karty spadají pod zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, který je v gesci Ministerstva financí (MF). Pokud bude mít žadatel zájem o podrobnosti týkající se samotné karty, je třeba směřovat tuto část žádosti přímo na Ministerstvo financí ČR, které je též  ve smyslu ustanovení § 2 InfZ orgánem příslušným k jejímu vyřízení. Informace o podávání žádostí na MF naleznete na: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar
 
Informace byla poskytnuta 30. 04. 2019

Položek celkem: 0