RSV - Registr silničních vozidel 

RSV - Registr silničních vozidel 
15.12.2020 11:14:16Poskytnuté informace

RSV - Registr silničních vozidel 


Žádost:
žadatel požádal mimo jiné o poskytnutí informace, zda jím konkrotizované vozidlo taxi služby může být přihlášeno na fyzickou osobu, nikoliv taxi službu, a využívat modrou invalidní kartu OZP pro parkování při výkonu práce.
 
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření a podkladů věcně příslušných odborů ministerstva žadateli sdělilo následující informace.
 
Po novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění účinném od 1. 7. 2020, by nemělo být vozidlo, které je v registru silničních vozidel registrováno pro fyzickou osobu nepodnikající coby provozovatele vozidla (takzvaně na RČ), evidováno jako vozidlo taxislužby, neboť dle ustanovení § 21a odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě je podmínkou pro zaevidování vozidla taxislužby, že je dopravce coby podnikatel podle zápisu v registru silničních vozidel provozovatelem vozidla (tzn. vozidlo je v registru silničních vozidel registrováno takzvaně na IČO). Nesplnění podmínek pro evidenci vozidla je pak důvodem pro vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby z moci úřední.
 
K dotazu týkajícího se využívání modré invalidní kartu OZP pro parkování při výkonu práce, Vám sdělujeme, že dle ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vozidlo lze označit parkovacím průkazem se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. S ohledem na výše uvedené vozidlo taxi služby při výkonu práce lze označit parkovacím průkazem se zdravotním postižením v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Informace byla poskytnuta 23. 11. 2020


Zpět na výpis článků