Registrace dovezeného traktoru v ČR po vystoupení Británie z EU

Registrace dovezeného traktoru v ČR po vystoupení Británie z EU
06.02.2020 9:45:16Poskytnuté informace
Registrace dovezeného traktoru v ČR po  vystoupení Británie z EU
 
Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí informací ve věci registrace dovezeného zemědělského traktoru v České republice, který je dosud registrován ve Velké Británii, v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velká Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „Británie“).
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy nejprve upozornilo na skutečnost, že v současné době není postaveno najisto, co přesně nastane v agendě dovozu (popř. vývozu) vozidel po vystoupení Británie z EU. MD není známa konečná podoba vystoupení Británie z EU. Schvalovací procesy, které s vystoupením Británie z EU souvisí, neskončily ani před dnem podání žádosti, ani v den vypravení odpovědi. Nelze tak zcela vyloučit, že např. nebude na poslední chvíli uzavřena nějaká neplánovaná mezinárodní dohoda Británie s EU. Z tohoto důvodu zatím ani nebyla vydána stanoviska či metodické pokyny ministerstva k této změně. Nicméně v rámci současného stavu lze sdělit následující:
 
ad a) Sdělení, jak má v souvislosti s registrací zemědělského traktoru, který je registrován ve Velké Británii od roku 1987 kupující v České republice konkrétně postupovat a jaké doklady je třeba opatřit a předložit?
 
Ke dni podání žádosti a do 31. 1. 2020 platí stav, že se žadatel dostaví na příslušný  úřad obce, kde zažádá o zápis vozidla do registru silničních vozidel – tedy o registraci (postup dle §6 zákona č. 56/2001 sb.).
K žádosti  přiloží:
-          doklad o technické způsobilosti vozidla,
-          doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku,
-          protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
-          zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
-          doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
-          dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu schválení technické způsobilosti.
 
ad b) Zda se v souvislosti s registrací jednotlivě dovezeného silničního vozidla z Velké Británie do České republiky něco změní v období od 01.02. 2020 do 31.12. 2020
Finální schvalovací procesy (např. v rámci EU) nebyly do dne výpravy odpovědi na Váš dotaz definitivně uzavřeny, Evropská unie měla věc projednávat 29. ledna 2020 odpoledne s tím, že i poté má pokračovat další procesní fáze. Ke dni podání žádosti tak není postaveno najisto, co přesně nastane v agendě dovozu (popř. vývozu) vozidel po vystoupení Británie z EU, jak je popsáno výše. (Tento dotaz tak směřuje k tzv. budoucím rozhodnutím, na které se informační zákon nevztahuje.)

V době podání žádosti se dalo spíše předpokládat, že do konce roku 2020 bude platit přechodné období, během kterého by se Británie považovala za členský stát s tím, že i pro registraci vozidel by platil postup uvedený v bodě a). Jelikož však schvalovací procesy všech dotčených institucí či zemí nebyly definitivně ukončeny ani ke dni podání žádosti, ani ke dni výpravy odpovědi na Váš dotaz, nelze stav či proces popsat najisto. Za daného stavu by tedy bylo lepší vozidlo zaregistrovat do doby vystoupení Británie z EU.
 
Pokud totiž nebudou příslušné dohody, které umožní považovat Británii nadále (byť dočasně) za členský stát EU a týkající se této problematiky schváleny (EU, Británie…), bude pak na vozidlo nahlíženo jako na vozidlo dovezené ze státu mimo EU a bude se navíc aplikovat §34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. tzn. bude se navíc řešit technická způsobilost, a tudíž dokládat:
-          osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
-           protokol o evidenční kontrole,
-          doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
-          technický protokol vydaný zkušební stanicí.
V rámci schválení se bude kontrolovat, zda vozidlo:
-          splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
-          od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni podání celního prohlášení doba delší než 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie T (Zde je na místě uvést, že poslední podmínka by v tomto konkrétním případě nebyla splněna, protože Vámi míněný traktor má rok výroby 1987.)

ad c) Pro případ, kdyby kupující nestihl u obecního úřadu obce s rozšířenou působností požádat o registraci jednotlivě dovezeného silničního vozidla [zemědělského traktoru] z Velké Británie do České republiky do 31. 12. 2020, jak je třeba v této věci postupovat?
V tomto případě, opět jako u předchozího bodu, se jedná se o budoucí stav, tj. nelze najisto sdělit přesný postup.  Lze jen znovu uvést to, co je uvedeno v bodě b).
 
ad d) Může kupující jednotlivě dovezené silniční vozidlo [zemědělský traktor] z Velké Británie přistavit k technické prohlídce za účelem jeho zápisu do českého registru silničních vozidel tak, že s ním [samozřejmě pojištěné zákonným pojištěním pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla] přijde na stanici technické kontroly jízdou po pozemní komunikaci
Ano, ke dni podání žádosti platí, že lze, za předpokladu, že má platné registrační značky ze země původu, osvědčení o registraci vozidla ze země původu a platnou technickou prohlídku. Jedná se vlastně o vozidlo v mezinárodním provozu.
 
Závěrem MD připomnělo, že je sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.
 
Informace byla poskytnuta 28. 1. 2020


Zpět na výpis článků