Registrační značky (RZ)- neplatné - likvidace

Registrační značky (RZ)- neplatné - likvidace
Registrační značky (RZ)- neplatné - likvidace
 
Žádost:
Žadatel požádal o:
 „1.) jaká právní úprava stanovuje, že neplatnou registrační značku je nutné skartovat způsobem, uvedeným v bodu č. 5 "usměrnění" (rozdělit na 3 části přestřižením)?
2.) Kdo ty registrační značky stříhá? Na webu MDCR je seznam registračních míst, podle tohoto seznamu na registračních místech pracují převážně ženy, podle zveřejněné organizační struktury tam nemají žádné dělnické profese (např. operátor zpracování plechů atd---) Znamená to, že neplatné plechové značky stříhají tyto ženy, kvalifikované a často vysokoškolsky vzdělaní referentky?
3.) Jaké nástroje používají obce ke skartaci plechových značek? Ruční nůžky na plech? Pákové nůžky na plech? Speciální skartovací stroje na plech, případně jiné nástroje?
4.) Prosím uveďte odkaz na právní úpravu, opravňující příslušného pracovníka MDCR vydat městům a obcím pracovní pokyn ke stříhání plechu.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě  podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel poskytuje následující informace.
Ad1) Způsob skartování registračních značek stanovilo Ministerstvo dopravy v Usměrnění činností k jednotnému způsobu objednávání a distribuci registračních značek a tiskopisů určených pro výkon dopravně správních agend registru vozidel. Žádná jiná právní úprava nestanovuje způsob skartace tabulek registračních značek.

Nad rámec InfZ lze ještě znovu zopakovat, co již ministerstvo sdělilo v odpovědi na dotaz položený prostřednictvím Parlamentních listů, vzhledem k povaze registračních značek je nezbytné skartaci (likvidaci) provádět, takovým způsobem, aby bylo zamezeno zneužití registračních značek, které byly odevzdány. Nakládání s registračními značkami je obdobné jako u registračních dokladů nebo bankovek, není možné je volně skladovat a připustit jejich manipulaci neoprávněným způsobem. V roce 2004 byla zvolena forma dvojího přestřižení z důvodu jasného rozlišení poškození tabulky registrační značky od skartované. Možnost přebírání každého kusu tabulky registrační značky podle seznamu byl z hlediska bezpečnostního a časového zavrhnut. Slisování do krychle je nepřípustné, neboť slisováním není možné zabezpečit řádné skartování tabulku registrační značky.

Fakticky je možné situaci řešit buď zakoupením skartovacího stroje, nebo pákových nůžek. V žádném případě nebylo nikdy Ministerstvem dopravy doporučováno skartování formou ručních nůžek na plech.

Ad4) Ministerstvo dopravy na základě platného zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění § 7g zajišťuje výrobu tabulek registračních značek a poskytuje tyto tabulky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na základě jeho požadavku. Jedná se tedy o materiál vlastněný Ministerstvem dopravy. Z tohoto důvodu je Ministerstvo dopravy oprávněno určit způsob nakládání s tabulkami registračních značek.

Ad2), ad3)  Ministerstvo dopravy po vyhodnocení této části žádosti žadateli sděluje, že  požadované informace pod body 2 a 3 se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž do působnosti obecních úřadů  obcí s rozšířenou působností (ORP). Ministerstvo dopravy požadované informace nevede a ani nemusí těmito informacemi disponovat, neboť  se k nim může vyjádřit pouze příslušné registrační místo obecního úřadu ORP, který je též ve smyslu ustanovení § 2 InfZ orgánem příslušnými k vyřízení žádosti o informace dle tohoto zákona. Žádost ve smyslu InfZ je třeba proto podat přímo u příslušné ORP.
 
Informace byla poskytnuta 9. 4. 2019

Položek celkem: 0