Reklamní zařízení (RZ)

Reklamní zařízení (RZ)
30.04.2021 13:54:17Poskytnuté informace
Reklamní zařízení (RZ)
 1) Eviduje Ministerstvo dopravy seznam nelegálních reklamních zařízení v ochranném pásmu dálnic a silnic I.třídy?

Ministerstvo dopravy nevede evidenci reklamních zařízení, neboť povinnost vést tuto evidenci nevyplývá z žádného předpisu, ať právního či technického. Z tohoto důvodu nevede Ministerstvo dopravy ani evidenci, resp. seznam nelegálních reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu dálnic. Dlužno dodat, že Ministerstvo dopravy je příslušným silničním správním úřadem pro dálnice, nikoliv pro silnice I. třídy. Ve věci reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy je nutné se obrátit na příslušné silniční správní úřady, kterými jsou jednotlivé krajské úřady.

 2) Jaký je současný stav odstranění reklamních zařízení v ochranném pásmu dálnic? Kolik neodstraněných reklamních zařízení ještě Ministerstvo dopravy, popř. Ředitelství silnic a dálnic eviduje? Kolik nelegálních reklamních zařízení již bylo odstraněno?

S ohledem na odpověď k otázce č. 1 nelze poskytnout informaci o tom, kolik neodstraněných reklamních zařízení eviduje Ministerstvo dopravy. Z blízkosti dálnic bylo odstraněno cca 1200 nelegálních reklamních zařízení, některá další reklamní zařízení jsou zakrytá a budou teprve odstraněna. U zbývajících reklamních zařízení bude Ministerstvo dopravy pokračovat ve zkoumání, zda jsou provozována v souladu s právními předpisy a pokud ne, bude se řídit zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a vlastníky vyzývat k jejich odstranění. Při nesplnění výzvy k odstranění nelegálního reklamního zařízení odstraní takovéto reklamní zařízení Ředitelství silnic a dálnic ČR. Postup podle zákona o pozemních komunikacích je administrativně dosti náročný. Ke každému reklamnímu zařízení musíme prověřit, že je jeho provoz v rozporu s právními předpisy a jsou splněny podmínky pro jeho odstranění. U každého reklamního zařízení je nutné zjistit datum jeho zřízení, což je v mnohých případech těžko zjistitelné, neboť nedisponuje-li Ministerstvo dopravy např. údaji z povolení, je nutné oslovit vlastníky pozemků, na nichž je reklamní zařízení provozováno, či příslušné stavební úřady apod.

 3) Co způsobuje prodlení s odstraněním nelegálních reklamních zařízení, které měli kolem dálnic a silnic I.třídy zmizet již k 1. září 2017? 

Složitost a zdlouhavost procesu prověřování legality reklamních zařízení. Ministerstvo dopravy přitom čelí obstrukčnímu jednání vlastníků reklamních zařízení, stížnostem a několik případů se už dostalo k soudu a dokonce i k Nejvyššímu správnímu soudu. Vlastníci například rozporují pravomoc Ministerstva dopravy anebo při samotné demontáži reklamního zařízení na pracovníky Ředitelství silnic a dálnic ČR volají policii s poukazem na to, že dochází k ničení jejich majetku, o trestních oznámeních nemluvě. Jsou to skutečnosti, které proces odstraňování výrazně zdržují. Nemluvě o komplikacích při vyzývání vlastníků reklamních zařízení sídlících mimo Českou republiku. Dlužno ovšem dodat, že ne všechna reklamní zařízení, která nesplňují aktuální podmínky zákona o pozemních komunikacích, tzn., že se nejedná o označení provozovny do vzdálenosti 200 m od reklamního zařízení, jsou nelegální. Takováto reklamní zařízení budou bohužel i nadále provozována. A právě z tohoto důvodu je nutné každé reklamní zařízení důkladně prověřit, abychom předešli případným náhradám škod z nesprávného úředního postupu.

4) Uložil Váš úřad vlastníkům nelegálních zařízení pokutu za přestupek neuposlechnutí výzvy k odstranění ve smyslu § 42 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, popřípadě v jaké výši?

Podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích projednává přestupky podle § 42a a 42b téhož zákona ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností, nikoliv Ministerstvo dopravy.

Informace byla poskytnuta 4. 3. 2021


Zpět na výpis článků