Reklamní zařízení na D1, parc. 373/11, Ostředek

Reklamní zařízení na D1, parc. 373/11, Ostředek
16.11.2021 12:24:38Poskytnuté informace

Žádost:

dne 26. 10. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy žádost, která souvisí s reklamními zařízeními umístěnými v ochranném pásmu dálnice D1 na pozemku parc. č. 373/11, obec Ostředek, k. ú. Třemošnice. Konkrétně žadatel požádal o následující informace, cit.:

„1) Měl věcně příslušný odbor Ministerstva dopravy k dnešnímu dni povědomí o existenci shora uvedených reklamních zařízení?

2) Pokud ano, učinilo Ministerstvo dopravy jakožto příslušný silniční správní úřad k dnešnímu dni jakékoli kroky směřující k odstranění shora uvedených reklamních zařízení, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se nacházejí v ochranném pásmu dálnice mimo souvisle zastavěné území?

3) Pokud ano, o jaké konkrétní kroky se prosím jednalo, jestliže máme na mysli striktně opatření dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tj. zejm. výzva provozovateli reklamních zařízení, zakrytí reklamních zařízení, odstranění reklamních zařízení?

4) Podniklo Ministerstvo dopravy jakékoli další kroky nad rámec opatření dle bodu 3), tj. např. výzva vlastníkovi pozemku, na kterém jsou reklamní poutače umístěny, komunikace s ŘSD, apod.?

5) Kdy, pokud vůbec, byly kroky dle bodů 3) a 4) ze strany Ministerstva dopravy učiněny?“

Odpověď:

Souhrnně uvádíme, že obě dotčená reklamní zařízení byla zařazena do evidence reklamních zařízení situovaných v silničních ochranných pásmech dálnic již na základě předchozího podnětu Ředitelství silnic a dálnic, jakožto majetkového správce dálnice D1. Jejich legálnost a provozování v silničním ochranném pásmu dotčené dálnice prověřujeme.

Dne 13. 12. 2019 byl vyzván majitel pozemku ke sdělení vlastníka předmětných reklamních zařízení. Obec Ostředek, jako vlastník pozemku, odpověděla na výzvu dne 18. 12. 2019 a konstatovala, že k uvedeným reklamním zařízením nemá v evidenci žádné dokumenty a vlastníka předmětných reklamních zařízení nezná.

Rozsah této agendy v tehdejších podmínkách ministerstva neumožňoval její plný výkon. Po organizačních změnách pokračuje v jejím plnění nově vzniklý odbor liniových staveb a silničního správního úřadu a v případě těchto konkrétních zařízení jsou aktuálně připravovány výzvy k jejich odstranění (veřejnou vyhláškou).

Informace byla poskynuta 1. 11. 2021
 


Zpět na výpis článků