Řízení dle § 35 odst. 2 písm. zákona č. 111/1994 Sb. – zákona o silniční dopravě

Řízení dle § 35 odst. 2 písm. zákona č. 111/1994 Sb. – zákona o silniční dopravě
Řízení dle § 35 odst. 2 písm. zákona č. 111/1994 Sb. –  zákona o silniční dopravě
 
Žádost:
 
1/ Kolik vydalo Ministerstvo dopravy  v letech 2016, 2017 a 2018 odvolacích rozhodnutí, v nichž by ukládalo či potvrzovalo pokutu za delikt dle § 35 odst. 2 písm. w) zákona o silniční dopravě (tj. zákona č. 111/1994 Sb), tj. za delikt spočívající v tom, že dopravce rozporu s § 21 odst. 1 daného zákona provozuje taxislužbu vozidlem, které není vozidlem taxislužby ani vozidlem cestujícího?
2/ Prosím o uvedení čísel jednacích shora uvedených rozhodnutí za roky 2016, 2017 a 2018 spolu s uvedením výše sankce uložené či potvrzené v daném rozhodnutí (pro vyloučení pochybností nežádám o poskytnutí znění těchto rozhodnutí, ani o identifikaci účastníků řízení, pouze o označení rozhodnutí číslem jednacím a o informaci o výši sankce).
3/ Prosím rovněž o obecnou informaci vztahující se obecně ke všem přestupkům dle § 35 odst. 2 zákona o silniční dopravě, kterými se zabývalo Ministerstvo dopravy v odvolacím řízení v letech 2016, 2017 a 2018, a to konkrétně:
- (a) kolik případů přestupků dle § 35 odst. 2 zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy rozhodovalo;
- (b) v kolika takových případech byla v letech 2016, 2017 a 2018 udělena či potvrzena pokuta vyšší než 100.000,- Kč; a
- (c) v kolika takových případech byla udělena či potvrzena pokuta vyšší než 200.000,- Kč.
Podotýkám, že v případě, že bude třeba požadované informace anonymizovat či jinak upravit v souladu se ZSPI, nic proti tomu nenamítám.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě stanoviska věcně příslušných odborů poskytuje žadateli následující informace:
Ad1) a ad2)
Přehled rozhodnutí o deliktech dle § 35 odst. 2 písm. w) zákona o silniční dopravě v letech 2016 - 2018
 
  č. j. Pokuta                      
 1.  
1/2018-190-TAXI/3 70 000                      
 1.  
10/2018-190-TAXI/3 70 000                      
 1.  
11/2018-190-TAXI/3 70 000                      
 1.  
30/2018-190-TAXI/3 90 000                      
 1.  
32/2018-190-TAXI/3 150 000                      
 1.  
63/2018-190-TAXI/3 100 000                      
 1.  
31/2017-190-TAXI/3 50 000                      
 1.  
36/2017-190-TAXI/3 100 000                      
 1.  
38/2018-190-TAXI/3 70 000                      
 1.  
39/2017-190-TAXI/3 70 000                      
 1.  
41/2017-190-TAXI/3 50 000                      
 1.  
43/2017-190-TAXI/3 100 000                      
 1.  
44/2017-190-TAXI/3 55 000                      
 1.  
45/2017-190-TAXI/3 100 000                      
 1.  
48/2017-190-TAXI/3 99 000                      
 1.  
50/2017-190-TAXI/3 50 000                      
 1.  
59/2017-190-TAXI/3 70 000                      
 1.  
87/2017-190-TAXI/7 100 000                      
           
Ad3)
 1. Ministerstvo dopravy  vedlo v letech 2016 – 2018 odvolací řízení pro porušení ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, takto:- v roce 2016 se jednalo o  291 řízení,
  - v roce 2017 o 391 řízení,
  - v roce 2018 o 204 řízení,
 2. Ministerstvo dopravy z výše uvedených odvolacích řízení potvrdilo mezi léty 2016 až 2018 pokutu přesahující 100 000,- Kč v celkem v 9 případech,
 3. Ministerstvo dopravy z výše uvedených odvolacích řízení potvrdil mezi léty 2016 až 2018 jednu pokutu přesahující 200 000,- Kč.
 
 
Informace byla poskytnuta 23. 1. 2019
 

Položek celkem: 0