SOP – (Silniční okruh kolem Prahy) - Stavba 512

SOP – (Silniční okruh kolem Prahy) - Stavba 512
SOP – (Silniční okruh kolem Prahy) - Stavba 512
 
Žádost:
Žadatel požaduje poskytnout následující informace:
-     kopii žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, IČO 659 93 390 o povolení provozu na pozemní komunikaci D0 – Silniční okruh kolem Prahy stavba 512 – Jesenice – Vestec po 31. 12. 2018 (zejména žádost  o kolaudační souhlas či rozhodnutí nebo žádost o povolení zkušebního provozu)
-     kopii měření hluku a hlukové studie pro D0 v úseku 512 z roku 2018
-     kopii veškerých podkladů, které stavebník k této žádosti doložil
-     kopii stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, které jsou k dnešnímu dni součástí spisu
-     kopii případného kolaudačního souhlasu, pokud byl již vydán.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě stanoviska věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu Vžadateli v příloze zasílá žádost stavebníka - Ředitelství silnic a dálnic ČR - o kolaudační souhlas, a doklady, které stavebník následně předložil, včetně měření hluku a hlukové studie. Osobní údaje zaměstnanců MD a ŘSD ČR, případně vlastnoruční podpisy, jsou na poskytnutých dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pro úplnost dodáváme, že některé podklady má speciální stavební úřad k dispozici z předchozího období a  byly Vám již zaslány k dřívějším žádostem. Stavebník  však může další nezbytné podklady doložit ještě následně, do vydání kolaudačního souhlasu.

 
 

Položek celkem: 0