Seznam prvků kritické infrastruktury  

Seznam prvků kritické infrastruktury  
21.04.2022 15:44:12Poskytnuté informace
Seznam prvků kritické infrastruktury
 
Žádost:
Žadatel požádal o- cit.:
 
„poskytnutí nejnovější verze seznamu prvků kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. g) a i) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na území České republiky, určených Ministerstvem dopravy ČR, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, včetně uvedení provozovatelů těchto jednotlivých prvků.“
 
Odpověď:
 
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného Samostatného oddělení bezpečnostního a konstatuje následující.
 
Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušením jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.
 
Seznam prvků kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. g) a i) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, určených Ministerstvem dopravy ČR, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, je z povahy věci neveřejný a přístupný jen osobám oprávněným se s ním seznamovat (§ 27 z.č. 240/2000 Sb.), neboť poskytnutí by mohlo ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat bezpečnost ČR. Prvky kritické infrastruktury, resp. zajištění jejich funkčnosti je naprosto stěžejní pro fungování celého státu.

Uveřejnění seznamu těchto prvků, sdělování jejich lokací či lokací podpůrných služeb, údajů o jejich provozovatelích, případně informací související s jejich ochranou může být zneužito jako  potenciálních cílů ať už fyzických či kybernetických útoků a usnadňovat případným útočníkům jejich počínání. Což je vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci související s válkou na Ukrajině naprosto nežádoucí.
Ze shora uvedených důvodů Vám tento seznam nemůže být na základě Vaší žádosti poskytnut.
 
Informace byla poskytnuta 07.04.2022
 

Zpět na výpis článků