Seznam staveb pro reklamu na území hl. m. Prahy

Seznam staveb pro reklamu na území hl. m. Prahy
29.12.2021 10:24:13Poskytnuté informace

Žádost:

dne 6. 12. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„[…] seznam staveb pro reklamu dle Zákona č. 183/2006 Sb. umístěných na pozemcích spadajících místně do působnosti Vašeho úřadu na území hlavního města Prahy.

U každé z takto uvedených staveb pro reklamu žádáme dále: informaci o přesné lokalizaci, ideálně pomoci GPS souřadnic. U těch staveb pro reklamu, u kterých není informace v takové formě Vašemu úřadu k dispozici, žádáme o co nejpřesnější lokalizaci jiným způsobem, umožňující jednoznačnou identifikaci takovéto stavby; datum účinnosti povolení stavby pro reklamu vydaného Vašim úřadem; uvedení doby, na kterou bylo povolení uděleno; k jakému dni končí platnost tohoto povolení.

U staveb pro reklamu, které nemají platné povolení, o informaci, zda bylo zahájeno správní řízení o odstranění takovéto stavby pro reklamu a pokud ano, v jakém stádiu řízení se tento proces vedoucí k odstranění stavby pro reklamu momentálně nachází. […]“

Odpověď (po upřesnění žádosti):

Ministerstvo dopravy není věcně příslušným stavebním úřadem k povolování staveb pro reklamu podle stavebního zákona, nýbrž silničním správním úřadem ve věcech dálnic podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Z uvedeného tedy vyplývá, že nedisponujeme žádnou evidencí reklamních zařízení, jakožto staveb pro reklamu ve smyslu stavebního zákona, ale evidencí reklamních zařízení situovaných v silničním ochranném pásmu dálnic v kontextu § 31 zákona o pozemních komunikacích, anebo na silničním či silničním pomocném pozemku v kontextu § 25 zákona o pozemních komunikacích (zvláštní užívání). Dotčená evidence reklamních zařízení je přitom stabilně prověřována za účelem zjištění legálnosti zřízení a provozování jednotlivých reklamních zařízení v kontextu zákona o pozemních komunikacích (nikoliv stavebního zákona), přičemž v případě detekce nepovoleného reklamního zařízení ve smyslu zákona o pozemních komunikacích (nikoliv stavebního zákona), zahájí Ministerstvo dopravy, jakožto příslušný silniční správní úřad, úkony podle zákona o pozemních komunikacích (podle § 31 nebo § 25), a to za účelem odstranění reklamního zařízení, jež bylo zřízeno a je provozováno bez povolení silničního správního úřadu v kontextu zákona o pozemních komunikacích.

Ačkoliv tedy nedisponujeme Vámi požadovanou evidencí vedenou podle stavebního zákona, přikládáme alespoň kompletní část evidence vedené podle zákona o pozemních komunikacích, a to část týkající se veškerých námi evidovaných reklamních zařízení situovaných v silničním ochranném pásmu příslušných dálnic na území hlavního města Prahy, přičemž prověřením bylo zjištěno, že veškerá tato reklamní zařízení byla zřízena a jsou provozována bez povolení Ministerstva dopravy, jakožto příslušného silničního správního úřadu (vyjma jednoho z nich, a to v k. ú. Dolní Počernice – v tabulce označeno žlutou barvou, jehož zřízení a provozování povolení silničního správního úřadu nepodléhá, neboť je situováno v souvisle zastavěném území obce v kontextu § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích).

Závěrem upozorňujeme, že námi vedená evidence reklamních zařízení podle zákona o pozemních komunikacích nemusí nutně korespondovat s evidencí staveb pro reklamu vedenou stavebními úřady jednotlivých městských částí v kontextu stavebního zákona, a to z důvodu, že parametry povolování se v návaznosti na požadavky jednotlivých právních norem zcela pochopitelně liší.

Informace byla poskytnuta 14. 12. 2021


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků