Silniční hospodářství

Silniční hospodářství
Silniční hospodářství
 
Žadatelka požádala pro potřeby výzkumu pro svou diplomovou práci poskytnutí informací vztahujících se k průběžnému vzdělávání úředníků krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností  na úseku silničního hospodářství. 

Ministerstvo dopravy žadatelku nejprve upozornilo na skutečnost, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ani zákon č. 129/2000 S., o krajích /krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neukládá Ministerstvu dopravy žádnou povinnost spojenou se zajištěním průběžného vzdělávání, a to na jakémkoliv úseku spadajícího pod resort dopravy, tedy ani na úseku silničního hospodářství. Tato povinnost nevyplývá ani ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru pozemních komunikací ministerstvo poskytlo požadované informace přímo k jednotlivým bodům žádosti.

1. Má Ministerstvo dopravy vydán interní předpis, který upravuje metodiku či plány odborného průběžného vzdělávání poskytovaného ze strany ministerstva úředníkům krajských úřadů na úseku silničního hospodářství? Pokud ano, prosím o jeho zaslání.
Ministerstvo dopravy nemá vydaný žádný vnitřní předpis upravující metodiku průběžného vzdělávání úředníků krajských úřadů na úseku silničního hospodářství.
2. Má Ministerstvo dopravy vydán interní předpis, který upravuje metodiku či plány odborného průběžného vzdělávání poskytovaného ze strany ministerstva úředníkům obcí s rozšířenou působností na úseku silničního hospodářství? Pokud ano, prosím o jeho zaslání.
Ministerstvo dopravy nemá vydaný žádný vnitřní předpis upravující metodiku průběžného vzdělávání úředníkům obcí s rozšířenou působností na úseku silničního hospodářství.
3. Pořádalo Ministerstvo dopravy v posledních třech letech (2016–2018) pro úředníky krajských úřadů vzdělávací akce, týkající se odborného průběžného vzdělávání na úseku silničního hospodářství nebo pracovní porady, které by se týkaly poradenství v této oblasti? Kolik takových vzdělávacích akcí či porad bylo? Kde se konaly? (zda na ministerstvu, krajských úřadech, školicím středisku…)
Ministerstvo dopravy nepořádalo  za požadované období žádné výše uvedené vzdělávací akce nebo porady týkající se úseku silničního hospodářství.
4. Pořádalo Ministerstvo dopravy v posledních třech letech (2016–2018) pro úředníky obcí s rozšířenou působností vzdělávací akce, týkající se odborného průběžného vzdělávání na úseku silničního hospodářství nebo pracovní porad y, které by se týkaly poradenství v této oblasti? Kolik takových vzdělávacích akcí či porad bylo? Kde se konaly? (zda na ministerstvu, krajských úřadech, školicím středisku…)
Ministerstvo dopravy nepořádalo za uvedené období žádné výše uvedené vzdělávací akce nebo porady týkající se úseku silničního hospodářství.
Pokud vzdělávací akce (pro KÚ nebo ORP na úseku silničního hospodářství) pořádáte:
Ministerstvo dopravy vzdělávací akce pro KÚ nebo ORP na úseku silničního hospodářství nepořádá, proto nelze na otázky pod body 5 až  9 odpovědět.
5. Jsou plánovány pravidelně průběžně, či podle aktuálních potřeb a podle jakých?
6. Co bývá jejich obsahem? Tzn. informace, které účastníkům předáváte
7. Jaké metody předávání informací používáte?
8. Zasíláte účastníkům vzdělávací akce nebo pracovní porady materiál s připraveným obsahem předem? (např. prezentace apod.)
9. Zpracováváte z proběhlé vzdělávací akce nebo pracovní porady materiál, který obsahuje probraná témata? Dáváte je k dispozici všem úředníkům KÚ nebo ORP?
 
10. Kromě materiálů ze školení či porad zpracováváte pro úředníky KÚ a ORP metodické materiály k výkonu přenesené působnosti? Jak jsou jim distribuovány? (elektronické zaslání, webové stránky ministerstva)
Ministerstvo dopravy zpracovává dle potřeby metodické materiály, které zasílá přímo úřadům.
11. Co bývá jejich obsahem?
Informace k aktuální problematice silničního hospodářství.
 
Informace byla poskytnuta 20. 3. 2019

Položek celkem: 0