Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru II
21.09.2018 12:49:17Poskytnuté informace

1.      Článek 15 odst. 5 Směrnice říká, že „pro účely sledování trhu ze strany Komise poskytují členské státy Komisi na ročním základě informace o využívání sítí a vývoji rámcových podmínek v odvětví železniční dopravy“. Zajímá mě, zda Česká republika Komisi tyto informace poskytuje a pokud ano, který orgán tak činí a kdy naposled byla Komise ze strany tohoto orgánu vyrozuměna.

 

2.      Článek 16 ve druhé alinee Směrnice říká, že „orgán vydávající licence sám neprovozuje železniční dopravu a je nezávislý na společnostech nebo subjektech, které železniční dopravu provozují“. Zajímá mě, jestli a kde v našem právním řádu je tato nezávislost zakotvena nebo z čeho přesně vyplývá či se dovozuje. Současně mne zajímá, zda je v českém právu zakotven zákaz provozování železniční dopravy pro orgán vydávající licence ve smyslu uvedené směrnice a případně z čeho se dovozuje, kde je zakotven.

 

3.      Článek 25 odst. 1 Směrnice říká, že „příslušný členský stát zveřejní postup pro vydávání licencí a uvědomí o tom Komisi“. Zajímá mě, kdo a kde zveřejnil postup pro vydávání licencí a jestli a kým o tom byla vyrozuměna Komise, případně i datum a způsob, jak k tomuto uvědomění Komise došlo.

1.      Česká republika informace o využívání sítí a vývoji rámcových podmínek v odvětví železniční dopravy Komisi předává prostřednictvím Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který byl zřízen jako nový ústřední orgán státní správy s účinností od 1. dubna 2017 na základě požadavku a jednoho z klíčových témat obsažených v uvedené směrnici, kterými je právě zřízení regulačního subjektu, do jehož gesce bude patřit i uvedené každoroční informování Komise. Sběr dat je poněkud dlouhodobější proces a od loňského roku probíhá cestou online systému. Naposledy byla informace Komisi předávána v roce 2017, přičemž harmonogram sběru a následného předání dat Komisi je v každém roce zhruba obdobný, tj. formuláře pro příslušný rok jsou otevřeny k editaci během většiny následujícího kalendářního roku a na jeho konci budou uzavřeny a předány Komisi k následnému vyhodnocování.

 

2.      V České republice je orgánem vydávajícím licence železničním podnikům Drážní úřad. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), výslovně nezakotvuje Vámi uváděná ustanovení obsažená v dané směrnici. Nezávislost Drážního úřadu na železničních dopravcích vyplývá z logiky věci a z nastavení právního řádu České republiky. Drážní úřad je podle § 53 odst. 1 zákona o dráhách, správním orgánem státní správy a vykonává  působnost podle tohoto zákona (§ 55 odst. 1) a zároveň též státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem (§ 58 odst. 1).

 

3.      Drážní úřad na svých webových stránkách zveřejňuje formuláře, postupy a metodické pokyny vztahující se k vydávání licencí. Informování Komise v této věci spadá plně do jeho působnosti a nikoli do působnosti Ministerstva dopravy ČRZpět na výpis článků