Stanovisko k provozování radarových měřičů

Stanovisko k provozování radarových měřičů
Žádost:
„… dovolím si Vás požádat o informaci týkající se provozování radarových měřičů doplněných údajem "zpomal"  instalovaných na vjezdech do měst či obcí (např. radarový měřič RMR-10). Vydalo Vaše ministerstvo nějaké stanovisko, pokyn či jiné k instalaci a provozování těchto měřičů? Spadá toto zařízení do kategorie "místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace" ve smyslu ustanovení § 77 z.č. 361/2000 Sb.? Tedy je potřeba k jeho instalaci souhlasu/stanovisek příslušných orgánů (Policie ČR, aj.)?„

Odpověď:
Ministerstvo dopravy vydalo Metodiku schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR, kterou Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu.

Relevantní ustanovení zákona, které problematiku řeší, jsou tato. Dopravní zařízení podle § 66 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), doplňuje dopravní značky a světelné a akustické signály, usměrňuje provoz na pozemních komunikacích a ochraňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích. Prováděcí právní předpis stanoví druhy, význam, užití, provedení a tvary dopravních zařízení, tj. zejména § 15 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou dopravními zařízeními:
a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,
b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
c) odrazové zrcadlo,
d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,
e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.

Podle § 13 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), je dopravní zařízení příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace. Kromě toho jsou stavby a technická a jiná zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích součástmi dálnice, silnice a místní komunikace.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními.
Jakékoli bližší a další informace k instalaci uvedených měřičů by mohla poskytnout už jen Policie ČR.


Stáhněte si: