Studie D- O- L

Studie D- O- L
25.10.2019 10:38:18Poskytnuté informace

Studie D- O- L

 

Žadatel požádal o dokumenty vztahující se ke Studii proveditelnosti D – O – L

 Ministerstvo dopravy je připraveno poskytnout všechny materiály, podklady a stanoviska, které souvisí se studií proveditelnosti. Všechny tyto informace však byly shromážděny jako podklad, o kterém bude v nejbližší době jednat Vláda ČR. Ať už se vláda vyjádří ke studii neutrálně, zaujme kladné či odmítavé stanovisko, nepůjde o rozhodnutí, které by zavázalo Českou republiku k výstavbě předmětného vodního koridoru, což podrobněji popíšeme ještě dále v naší odpovědi. Důležité také je, že hned po projednání vládou bude možné všechny materiály poskytovat a dá se očekávat, že o nich proběhne veřejná debata napříč politickým, expertním i zájmovým spektrem.

 

K  podání žadatele Ministerstvo dopravy dodává, že nemůže posuzovat, zda je či není SMO povinným subjektem. To přísluší Ministerstvu vnitra, které je gestorem pro informační zákon, případně soudu ve sporných věcech. Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

 

Nyní ještě k důležitému vysvětlení, jakým způsobem se obce zapojí do procesu, který se týká předmětného vodního koridoru. Ve věci nynější studie proveditelnosti, která je předkládána Vládě ČR k rozhodnutí o dalším postupu, není Svaz místních samospráv povinným připomínkovým místem. Studie proveditelnosti má totiž za cíl zjistit z ekonomického pohledu, zda projekt má smysl. (Ministerstvo dopravy  ke zpracování studie přistoupilo objektivně, tzn. že v rámci projednávání nestálo ani na straně zastánců projektu, ani odpůrců, ale vycházelo z objektivně zjištěných skutečností, prognóz a výpočtů.) 

 

Po projednání Studie na Vládě ČR budou definovány další kroky, tzn. že teprve vláda rozhodně o tom, zda projekt vůbec bude sledován, a v jakém rozsahu. Teprve na základě případného rozhodnutí o dalším sledování projektu bude následovat vyhodnocení proveditelnosti z hlediska vlivů na životní prostředí, jehož součástí bude veřejná konzultace se všemi dotčenými institucemi (tzn. včetně obcí), jakož i s veřejností. Jde tedy o to, že současný krok měl za cíl zjistit, zda projekt má z ekonomického pohledu vůbec smysl, teprve v dalších krocích bude eventuálně řešeno, jak bude projekt reálně vypadat, a v tomto procesu budou obce a veřejnost neopominutelným připomínkovým místem. Z toho vyplývá, že taková vyjádření teprve budou obce poskytovat, pokud by vláda volila řešení dále projekt sledovat.

 

Informace byla poskytnuta 10. 9. a 10. 10. 2019Zpět na výpis článků