Systém elektronického mýta (SEM)

Systém elektronického mýta (SEM)
Systém elektronického mýta (SEM)
Žádost:
Žadatel požádal o informace  týkající se podrobností ke smlouvě  mezi Ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll/SkyToll.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací, přímo kjednotlivým bodům, poskytuje požadované informace.
1. Jaké části systému elektronického mýtného jsou zmíněné "významné" části?
Jedná se o veškeré části Systému elektronického mýtného (dále jen SEM), které v souladu s Technickými podmínkami dle Přílohy č. 1. Smlouvy byly dodány v průběhu Etapy 1 – Příprava SEM (viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6753343).  Výčet těchto částí SEM je uveden v bodě P8.2 Přílohy č. 1 Smlouvy. V průběhu dalšího plnění Smlouvy se ČR stane rovněž vlastníkem v budoucnu dodaných komponent SEM, uvedených v bodě P8.3, P8.4 a P8.5 Přílohy č. 1 Smlouvy.
2. Které části systému elektronického mýtného jsou v současné době v majetku státu?
Jedná se o veškeré části SEM, které v souladu s Technickými podmínkami dle Přílohy č. 1. Smlouvy byly Dodavatelem dodány v průběhu Etapy 1 – Příprava SEM, specifikované v bodě P8.2 Přílohy č. 1 Smlouvy.
3.Které části systému elektronického mýtného zůstanou v majetku CzechToll/SkyToll do ukončení Etapy 2?
Ostatní nezbytné části SEM, které nebyly či nebudou podle čl. 8 Přílohy č. 1 Smlouvy převedeny do majetku ČR, zajišťuje Dodavatel po dobu Etapy 2 - poskytování služeb provozu SEM - formou služby, a to bez ohledu na to, zda budou tyto části „majetkem“ Dodavatele, nebo jeho poddodavatelů. Ve většině případů se přitom o„majetek“ v užším slova smyslu nejedná (jedná se např. o distribuční síť, call centrum, bankovní služby, datové
služby). Za účelem poskytování těchto služeb samozřejmě může Dodavatel nyní či v budoucnu používat podle své volby určité potřebné či vhodné věci, stroje, zařízení, materiál, díly či práva (např. licence k software). Objednatel si proto v odst. 41.17. Smlouvy vymínil, že chce být alespoň 24 měsíců před ukončením provozu SEM o všech těchto věcech, přístrojích, strojích, zařízeních a právech informován, aby se mohl rozhodnout, zda má zájem o jejich dodatečné pořízení za účelem zajištění dalšího provozování SEM.
Informace byla poskytnuta 4. 2. 2020

Položek celkem: 0